Categoría: Actualidade

CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE FORCAREI

CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE FORCAREI


Procedemento: Elección de Xuíz de Paz Titular
Á vista do oficio da Secretaria de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza comunicando que está próximo a vencer o período polo que se nomeou Xuíz de Paz Titular do Concello de Forcarei e instando ó Concello á súa elección, concédese o prazo de 15 días contados a partires do seguinte á publicación deste edicto no BOPPO para que cantos teñan interese en aspirar o procedemento dirixan instancia á Alcaldía do Concello de Forcarei na que fagan constar o seguinte:
<

REQUISITOS DOS ASPIRANTES

 • Ser español.
 • Ser maior de idade
 • Non estar incurso nas causas de incapacidade ou incompatibilidade previstas na lei do poder xudicial.
 • Documentación a aportar.
  • Certificado de nacemento e copia compulsada do DNI
  • Certificado expedido polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes, referente a si se atopa inculpado ou procesado.
  • Xustificación dos méritos alegados.
  • Indicación de si desempeñou o cargo de xuíz de paz ou substituto.
  • Profesión actual.

Publicación BOPPOPublícase a relación dos aspirantes coas respectivas puntuacións acadadas neste primeiro exercicio

Publícase a relación dos aspirantes coas respectivas puntuacións acadadas neste primeiro exercicio


Segundo o punto 8. das bases para a convocatoria e selección de persoal laboral temporal dun educador/a familiar para o Concello de Forcarei, unha vez finalizada a corrección do primeiro exercicio o día 17 de xullo de 2020:

Ábrese un prazo de dous días hábiles para presentar alegacións, ata as 14:00 horas do martes día 21 do 2020, momento no que o Tribunal se reunirá e se procederá a publicación definitiva da lista.Publícase a plantilla das respostas do primeiro exercicio (ANEXO 1).

Publícase a celebración do segundo exercicio, de carácter práctico así como a posterior lectura do mesmo, na Casa do Concello de Forcarei, o xoves 23 de xullo de 2020, ás 09:00 horas.

Puntuacións do primer exercicio.
APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR PARA O CONCELLO DE FORCAREI

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR PARA O CONCELLO DE FORCAREI


RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

EXPEDIENTE:682/2020
ASUNTO: SELECCION PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR/A FAMILIAR PARA O CONCELLO DE FORCAREI


Vistas as bases de selección de persoal laboral temporal dun Educador/a familiar para o Concello de Forcarei, de data 29/06/2020.

Vistas as solicitudes para o posto de persoal laboral temporal dun Educador/a familiar para o Concello de Forcarei.

Á vista dos antecedentes expostos, esta Alcaldía, en base ás competencias establecidas pola lexislación vixente, esta Alcaldía


RESOLVE

Primeiro.- Admitir ao proceso selectivo de persoal laboral temporal dun Educador/a familiar, a seguinte lista:

Listado de admitidos


Segundo.- Sinalar como día de realización do primeiro exercicio o 17/07/2020 na Casa do Concello de Forcarei, ás 10,30 h.

Terceiro.- O Tribunal calificador estará constituido por:

PRESIDENTE: Mª ELENA MAGARIÑOS DURÁN, Traballadora Social do Concello de Forcarei, ou persoa en quen delegue.
TRES (3) FUNCIONARIOS OU PERSOAL LABORAL:
  • - MARTA CALDAS FARIÑAS, Traballadora Social do Servizo de Cohesión Social e Xuventude da Deputación Provincial de Pontevedra, ou persoa en quen delegue.
  • Mª DOLORES CLEMENTE MARTÍNEZ, Educadora Familiar do Concello de A Estrada, ou persoa en quen delegue.
  • SANTIAGO GARCIA TELMO, Educador familiar do Concello de Ribadumia, ou persoa en quen delegue.
SECRETARIO/A: CRISTINA REGENJO PEDREIRA, Traballadora Social do Concello de Cerdedo-Cotobade.

Cuarto.- Publicar a presente Resolución no Taboloiro de Anuncios, sede electronica forcarei.sedelectronica.gal e www.forcarei.netRESINTONICE o seu Televisor

RESINTONICE o seu Televisor


Se estes días deixa de ver algunha canle de televisión resintonice o seu televisor.Durante o mes de xullo de 2020 , estanse a realizar actuacións nos centros emisores de televisión da zona, con motivo da liberación do Segundo Dividendo Dixital, o que implica un cambio de canles de televisión e a necesidade de resintonizar o seu televisor para seguir desfrutando da súa programación preferida.

Para máis información chame á Oficina do Dividendo Dixital en Galicia: 881 866 388

BASES PARA A CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR

BASES PARA A CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR


1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

É obxecto das presentes bases establecer os criterios para a selección, no prazo establecido nesta convocatoria, dun/ha EDUCADOR/A FAMILIAR para o Concello de Forcarei (Pontevedra).

A contratación encóntrase motivada pola necesidade temporal, de cubrir de maneira rápida e áxil o posto de EDUCADOR /A FAMILIAR, necesario para o correcto desenvolvemento das distintas actividades sociais e educativas do Concello de Forcarei. Tratase en definitiva, de cubrir necesidades urxentes e inaprazables derivadas dun sector, unha función e unha categoría profesional que se considera prioritaria e que afecta ao funcionamento dos servizos públicos esenciais deste Concello, de acordo co previsto no artigo 19. 2º da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para 2018.

A motivación da convocatoria da selección estriba nas Bases Reguladoras do Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2020, onde se inclúe o financiamento dos gastos polos conceptos de salarios e seguridade social do persoal que realice as tarefas propias do seu posto nos servizos sociais municipais básicos, con perfís profesionais diferentes e complementarios aos do profesional de referencia, segundo o artigo 37 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo que regula os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

As bases publicaranse no Taboleiro de Edictos e na Páxina web do Concello de Forcarei: www.forcarei.net así como na sede electrónica: https://forcarei.sedelectronica.gal/

2.- CARACTERISTICAS DO POSTO DOS ASPIRANTES

  A persoa seleccionada formalizará un contrato de traballo de obra ou servizo, a xornada completa de luns a venres. O posto convocado terá carácter de persoal laboral temporal cunha duración de cinco meses e medio.

O sistema de selección será concurso–oposición.

O período de proba do contrato establecese en quince días de conformidade co disposto no artigo 14 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores.

Transcorrido o período de proba sen que se producise o desestimento, o contrato terá plenos efectos, computándose o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador/a.

As retribucións a percibir serán: 2.071,28 € brutos/ mes, incluídos os conceptos salariais e de Seguridade Social.

As funcións a realizar son as propias do posto.

Bases da convocatoria completas

Publicación no BOP
Reapertura das Instalacións Municipais, que continuaban pechadas por o COVID-19

Reapertura das Instalacións Municipais, que continuaban pechadas por o COVID-19


Visto que xa non está activo o Estado de Alarma decretado a consecuencia da pandemia do virus COVID-19 (Coronavirus) na poboación, e de conformidade do establecido na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESOLVO

PRIMERO. Decretar a reapertura das seguintes instalacións municipais, que continuaban pechadas:

- Pavillóns de deportes de Forcarei e Soutelo de Montes

- Centro Social (Zona de actividades)

- Auditorio de Soutelo de Montes

- Parques Infantís

SEGUNDO. Para a utilización das ditas instalacións deberanse de cumprir tódalas medidas, tanto de carácter sanitario como de carácter xeral, dictaminadas polas autoridades Estatais e Autonómicas que estean vixentes no momento dita utilización.Visto que xa non está activo o Estado de Alarma decretado a consecuencia da pandemia do virus COVID-19 (Coronavirus) na poboación, e de conformidade do establecido na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESOLVO

PRIMERO. Decretar a reapertura das seguintes instalacións municipais, que continuaban pechadas:

 • Pavillóns de deportes de Forcarei e Soutelo de Montes
 • Centro Social (Zona de actividades)
 • Auditorio de Soutelo de Montes
 • Parques Infantís

SEGUNDO. Para a utilización das ditas instalacións deberanse de cumprir tódalas medidas, tanto de carácter sanitario como de carácter xeral, dictaminadas polas autoridades Estatais e Autonómicas que estean vixentes no momento dita utilización.


DecretoEXP. 518 2020. LISTA DE ADMITIDOS AS NO 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”

EXP. 518 2020. LISTA DE ADMITIDOS AS NO 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”


RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
EXP. 518/2020. LISTA DE ADMITIDOS/AS NO" 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI” .Rematado o prazo para a presentación de solicitudes de admisión para o "1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”, e á vista das solicitudes presentadas.

Visto que a competencia para a resolución do presente expediente está atribuída á Alcaldía


RESOLVO:

 

Primeiro.- ADMITIR NO "1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”, AOS SEGUINTES SOLICITANTES:Segundo.-Non hai solicitudes non admitidas.

Terceiro.- Facer pública a presente resolución, mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web e na sede electrónica do mesmo.APROBACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DE PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS PARA O ANO 2020.

APROBACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DE PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS PARA O ANO 2020.


EXPEDIENTE:1256/2019
ASUNTO: BRIGADA PREVENCION E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Visto o convenio subscrito entre a Consellería do Medio Rural e Concello de Forcarei, asinado en data 27/06/2019 para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (FEADER)
no marco do PDR de Galicia 2014-2020 .
Visto a addenda ó dito convenio asinado en data 17/12/2019.
Vistas as bases de selección para a contratación laboral temporal de persoal (1 Xefe de Brigada e 4 peóns) para a brigada de prevención e defensa de incendios forestais no Concello de Forcarei, de data 08/06/2020.
Vistas as solicitudes para formar parte da brigada de prevención e defensa de incendios forestais para o ano 2020.

Á vista dos antecedentes expostos, esta Alcaldía, en base ás competencias establecidas pola lexislación vixente.


RESOLVE

Primeiro.- Admitir ó proceso selectivo para Xefe de Brigada e Peóns do servizo de prevención e defensa de incendios forestais a seguinte lista:

Resolución

Segundo.- Sinalar como día de realización do exame terórico e practico o xoves 18 de xuño ás 8:00 horas no Pavillón Polideportivo de Forcarei

No caso de non rematar todos os aspirantes, continuarase coas probas o venres 19 de xuño ás 8:30 horas.

Terceiro.- Publicar    a  presente  Resolución  no  Taboloiro  de  Anuncios,  sede  electronica forcarei.sedelectronica.gal e www.forcarei.netSELECCION CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS PARA VEHICULO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

SELECCION CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS PARA VEHICULO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS


EXPEDIENTE:1256/2019
ASUNTO: SELECCION CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS PARA VEHICULO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

 
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
 

Visto o convenio subscrito entre a Consellería do Medio Rural e Concello de Forcarei, asinado en data 27/06/2019 para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 .
Visto a addenda ó dito convenio asinado en data 17/12/2019.
Vistas as bases de selección para a contratación laboral temporal de 2 condutores-operarios de servizos para vehiculo motobomba, para a prevención e defensa de incendios forestais no Concello de Forcarei, de data 08/06/2020.
Vistas as solicitudes para os postos de condutor-operarios de servizos para prevención e defensa de incendios forestais para o ano 2020.

Á vista dos antecedentes expostos, esta Alcaldía, en base ás competencias establecidas pola lexislación vixente.

RESOLVE

Primeiro.- Admitir ó proceso selectivo de 2 condutores-operarios de servizos para vehiculo motobomba, para a prevención e defensa de incendios forestais, a seguinte lista:Segundo.- Sinalar como día de realización do exame terórico e practico o xoves 18 de xuño ás 8:00 horas no Pavillón Polideportivo de Forcarei

No caso de non rematar todos os aspirantes, continuarase coas probas o venres 19 de xuño ás 8:30 horas.

Terceiro.- Publicar a presente Resolución no Taboloiro de Anuncios, sede electronica forcarei.sedelectronica.gal e www.forcarei.netRESULTADO DA SELECCIÓN DE SOCORRISTAS 2020- PROBA ESCRITA

RESULTADO DA SELECCIÓN DE SOCORRISTAS 2020- PROBA ESCRITA


Reunido o Tribunal valorador das probas de selección da oferta 12-2020-3 729 de 3 SOCORRISTAS,para o Servizo de vixiante de instalacións Deportivas (Socorristas para Piscinas Municipais) en base á Orde de 20/12/2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 publicada no DOG nº 18 do 28 de xaneiro de 2020.

Listado de aspirantes / puntuación:

Listado

A proba practica terá lugar o próximo xoves día 18, ás 13:00 horas na piscina municipal de Forcarei1º CAMPAMENTO URBANO CONCELLO DE FORCAREI

1º CAMPAMENTO URBANO CONCELLO DE FORCAREI


Elaboradas as bases que establecen o baremo de admisión que deberá rexir para o "1º CAMPAMENTO URBANO CONCELLO DE FORCAREI”, as que figuran no expediente tramitado ao efecto, e aprobadas por resolución da Alcaldía nº 381/2020,de data 29/05/2020, procede establecer o periodo de inscripción para a antedita actividade.
Visto que a competencia para a resolución do presente expediente está atribuída á Alcaldía

 
RESOLVO:
Primeiro.- Establecer como periodo de tempo para a inscrición no "1º CAMPAMENTO URBANO CONCELLO DE FORCAREI”, as datas comprendidas entre o 15 de xuño e o 23 de xuño de 2020.

Segundo.- As personas que presentaron no Concello a pre-inscrición para a dita actividade, considerase xa presentada a solicitude en prazo.

Terceiro.- Facer públicas as anteditas datas, mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web e na sede electrónica do mesmo.

Cuarto.- A relación de admitidos e excluídos faráse pública no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web e na sede electrónica do mesmo o xoves, día 25 de xuño de 2020.USO DE INSTALACIÓNS DURANTE A FASE 3 DA DESESCALADA DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID_19

USO DE INSTALACIÓNS DURANTE A FASE 3 DA DESESCALADA DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID_19


Considerando o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA e a normativa complementaria ao mesmo, publicada no BOE ata o día da data.

Esta Alcaldía, en virtude das competencias que lle outorga a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local

RESOLVE:

PRIMEIRO: Establecer as seguintes condicións de obrigado cumprimento, nas instalacións e actividades que se fan constar, durante a FASE 3 da desescalada da crise sanitaria provocada polo

COVID 19, tendo en conta as seguintes normas aplicables a todas as actividades:

a) Calquera actividade permitida deberá desenvolverse en condicións de seguridade, autoprotección e distanciamento social. O uso das máscaras fora do fogar é obrigatorio cando non poida garantirse o distanciamento social. Igualmente, deberase facilitar a dispoñibilidade e o acceso a solucións hidroalcohólicas para practicar unha hixiene de mans frecuente.

b) Todos os locais e demais establecementos, así como o seu equipamento, das actividades permitidas deberán ser periodicamente desinfectados e hixienizados.

INSTALACIÓN /ACTIVIDADE FASE 3

CASA DO CONCELLO

 • Apertura con atención ao público con cita previa, de 9,00 a 14,00 horas
 • Solicitude de cita previa no teléfono 986755036
 • Os servizos que prestarán atención ao público son Rexistro, Oficinas Xerais, Urbanismo e Arquitectura, Servizos Sociais e Alcaldía
 • Todos os servizos activos na sede electrónica: https://forcarei.sedelectronica.gal
 • Notaría atención ao público con cita previa no teléfono 986755667

BIBLIOTECA

 • Nas bibliotecas poderán realizarse actividades culturais, sempre que non se supere o 50% do aforo autorizado. Poderá tamén permitirse o estudo en sala, sempre que se dean as condicións necesarias segundo a dirección da biblioteca, e non se supere o 50% do aforo autorizado.

CIRCUITO CAFETERIA

 • Poderán reabrir ao público os establecementos de hostalería e restauración para consumo no local, sempre que non se supere o 50% do seu aforo.
 • O consumo dentro do local poderá realizarse sentado en mesa, ou agrupacións de mesas, preferentemente mediante reserva previa.
 • Deberá asegurarse o mantemento da debida distancia física de dous metros entre as mesas ou agrupacións de mesas. A mesa ou agrupación de mesas que se utilice para este fin, deberán ser acordes ao número de persoas, permitindo que se respecte a distancia mínima de seguridade interpersoal.
 • Estará permitido o consumo na barra sempre que se garanta unha separación mínima de 2 metros.
 • Nas terrazas ao aire libre limitarase o aforo ao 75% das mesas, cunha ocupación máxima de 20 persoas por mesa ou grupos de mesas.
 • Eliminaranse produtos de autoservizo como servilleteros, palilleiros, vinagreras, aceiteras, e outros utensilios similares, priorizando monodosis desechables ou o seu servizo noutros formatos baixo petición do cliente.

CIRCUITO

 • Apertura con medidas de hixiene e protección reforzadas e, se é posible, quendas.
 • A instalación estará provista de material de desinfección.
 • Na actividade gardaranse en todo momento as medidas preventivas indicadas. Os responsables establecerán baixo a súa responsabilidade os horarios necesarios para garantir que os deportistas garden as distancias previstas.
 • Antes da reapertura, haberá que facer unha limpeza e desinfección xeral a fondo de todas as estancias e o mobiliario das instalacións deportivas.
 • Tamén haberá que realizar limpeza e desinfección máis a miúdo, mínimo dúas veces ao día, especialmente das superficies de contacto manual como picaportes, pomos, varandas, bancos, cadeiras, percheiros e baños, entre outros.
 • Deberase facer un control estrito do acceso ás instalacións, restrinxido ás persoas debidamente autorizadas, para poder controlar o aforo que se determine
 • En todo o centro haberá información clara e concisa de pautas de aseo e normas de comportamento, mediante cartelería e sinalectica de recursos, para minimizar o risco de contaxio, distribuídas por zonas de práctica deportiva, entrada, aseos e principais zonas de paso

Entrenamento medio en ligas non profesionais federadas.

 • Os deportistas integrados en clubes participantes en ligas non profesionais federadas poderán realizar adestramentos de tipo medio, consistentes no exercicio de tarefas individualizadas de carácter físico e técnico, así como na realización de adestramentos tácticos non exhaustivos dirixidos á modalidade deportiva específica, mantendo as distancias de seguridade de 2 metros de maneira xeral e evitando en todo casos situación nas que se produza contacto físico.
 • Adestramentos por turnos, evitando superar o 50% do aforo.
 • Poderanse utilizar vestiarios, respectado o disposto ao efecto nas medidas xerais de prevencióne hixiene fronte ao covid-19 indicadas polas autoridades sanitarias
 • En todo caso seguiranse as medidas de prevención e protección establecidas polas autoridades sanitarias.
 • Deberase realizar una limpeza e desinfección periódica das instalacións.

XIMNASIO

 • Poderase realizar actividade deportiva en grupos de ata 20 persoas, sen contacto físico, e sempre que non se supere o 50% do aforo máximo permitido
 • En todo caso, seguiranse as medidas de prevención e protección establecidas polas autoridades sanitarias.
 • Sempre que sexa posible deberá manterse unha distancia de seguridade de 2 metros.
 • Queda permitida a utilización de vestiarios e zonas de duchas.
 • Vestiarios: ocupación máxima de 1 persoa para espazos de ata 4m2, salvo naqueles supostos de persoas que poden precisar asistencia. 
 • Para aseos de máis de 4 metros cuadrados que conten con máis de 1 cabina ou urinario, a ocupación máxima será do 50%, debendo manter a distancia de seguirdade de 2 metros. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos aseos garantindo o estado de salubridade e hixiene dos mesmos.

IGREXAS


 • Permitirase a asistencia a lugares de culto sempre que non se supere o 75% do aforo. 
 • Manterase a distancia de seguridade e, en todo caso, un máximo de 150 persoas en espazos ao aire libre ou de 75 persoas en espazos pechados. 
 • O aforo máximo debe publicarse en lugar visible do espazo destinado ao culto.


CEMITERIOS, VELATORIOS, CEREMÓNIAS FÚNEBRES, ENTERRAMENTOS

 • Os velorios poderán realizarse cun límite máximo de 50 persoas en espazos ao aire libre ou 25 persoas en espazos pechados, con independencia de que os mesmos sexan convivientes.
 •  A comitiva para a despedida da persoa falecida restrínxese a un máximo de 50 persoas e sempre respectando as medidas de distanciamento e hixiene.


HOSTALERÍA, RESTAURANTES, CAFETERÍAS

 • Poderán reabrir ao público os establecementos de hostalería e restauración para consumo no local, sempre que non se supere o 50% do seu aforo.
 • O consumo dentro do local poderá realizarse sentado en mesa, ou agrupacións de mesas, preferentemente mediante reserva previa.
 • Deberá asegurarse o mantemento da debida distancia física de dous metros entre as mesas ou agrupacións de mesas. 
 • A mesa ou agrupación de mesas que se utilice para este fin, deberán ser acordes ao número de persoas, permitindo que se respecte a distancia mínima de seguridade interpersoal.
 • Estará permitido o consumo na barra sempre que se garanta unha separación mínima de 2 metros.
 • Nas terrazas ao aire libre limitarase o aforo ao 75% das mesas, cunha ocupación máxima de 20 persoas.
 • Eliminaranse produtos de autoservizo como servilleteros, palilleiros, vinagreras, aceiteras, e outros utensilios similares, priorizando monodosis desechables ou o seu servizo noutros formatos baixo petición do cliente.


COMERCIO MINORISTA E ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS

 • Os comercios poden abrir cun 50% do aforo total garantindo unha distancia mínima de dous metros entre clientes.
 • Débese establecer un horario de atención con servizo prioritario para maiores de 65 anos.
 • Poderá establecerse un sistema de repartición a domicilio preferente para colectivos determinados.
 • Non se poderá poñer ao dispor dos clientes produtos de proba non destinados á venda como cosméticos, produtos de perfumería, e similares que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes.
 • Non se poderán colocar nos establecementos comerciais produtos de telecomunicacións para uso e proba sen supervisión dun traballador que de maneira permanente poida proceder á súa desinfección inmediata tras a manipulación por parte de cada cliente.
 • Nos establecementos do sector téxtil e de arranxos de roupa e similares, os probadores deberán utilizarse por unha única persoa e despois do seu uso limparanse e desinfectaranse. As pezas que se proben deberán ser hixienizadas antes de ser facilitadas a outros clientes. Esta medida será tamén aplicable ás devolucións de pezas.

SEGUNDO: A presente resolución da Alcaldía terá vixencia durante o periodo no que a Fase 3 da Desescalada teña efectos no Concello de Forcarei.

TERCEIRO: Dar traslado da presente resolución á Comisión de Seguimento do Covid-19 no Concello de Forcarei e aos Grupos Políticos integrantes da Corporación Municipal do Concello, así como darlle publicidade a través da sede electrónica e na páxina web municipal.
USO DE INSTALACIÓNS DURANTE A FASE 2 DA DESESCALADA DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID_19

USO DE INSTALACIÓNS DURANTE A FASE 2 DA DESESCALADA DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID_19


Considerando o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA e a normativa complementaria ao mesmo, publicada no BOE ata o día da data.

Esta Alcaldía, en virtude das competencias que lle outorga a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local

RESOLVE:

PRIMEIRO: Establecer as seguintes condicións de obrigado cumprimento, nas instalacións e actividades que se fan constar, durante a FASE 2 da desescalada da crise sanitaria provocada polo COVID 19, tendo en conta as seguintes normas aplicables a todas as actividades:

a) Calquera actividade permitida deberá desenvolverse en condicións de seguridade,autoprotección e distanciamento social. O uso das máscaras fora do fogar é obrigatorio cando non poida garantirse o distanciamento social. Igualmente, deberase facilitar a dispoñibilidade e o acceso a solucións hidroalcohólicas para practicar unha hixiene de mans frecuente.

b) Todos os locais e demais establecementos, así como o seu equipamento, das actividades permitidas deberán ser periódicamente desinfectados e hixienizados.


INSTALACIÓN /ACTIVIDADE  FASE2


CASA DO CONCELLO

 • Apertura con atención ao público con cita previa, de 9,00 a 14,00 horas
 • Solicitude de cita previa no teléfono 986755036
 • Os servizos que prestarán atención ao público son Rexistro, Oficinas Xerais, Urbanismo e Arquitectura, Servizos Sociais e Alcaldía
 • Todos os servizos activos na sede electrónica: https://forcarei.sedelectronica.gal
 • Notaría atención ao público con cita previa no teléfono 986755667

FEIRAS

 • Poderán reiniciar a súa actividade os mercados ao aire libre/venda non sedentaria na vía pública, con condicións de distanciamento entre postos, e delimitación do mercado ambulante para correcto control do aforo polas forzas de seguridade.
 • Garantirase a limitación dun tercio dos postos habituais ou autorizados, limitando a afluencia de clientes de maneira que se asegure el mentemento de la distancia social de dous metros.
 • Permitirase aumentar a superficie da feira para a instalación dos postos e garantir as distancias necesarias.
 • Priorizarase a comercialización de produtos alimentarios e de primeira necesidade.

CIRCUITO CAFETERIA

 • Apertura de terraza con medidas de distanciamento e hixiene: limitarase ao 50% das mesas permitidas en anos anteriores en base á licenza municipal asegurando distancias.
 • Permítese ter maior número de mesas por autorizar o aumento do espazo dispoñible, respectando a proporción mesas/superficie do 50%.
 • Antes da reapertura, haberá que facer unha limpeza e desinfección xeral a fondo de todas as estancias e o mobiliario das instalacións.
 • Para consumo no interior, aforo máximo de 40%. Só consumo en mesas, cumprindo as distancias estipuladas entre as mesmas. Non haberá servizo de barra.

CIRCUITO DEPORTE PROFESIONAL FEDERADO

 • Apertura con medidas de hixiene e protección reforzadas e, se é posible, quendas.
 • A instalación estará provista de material de desinfección.
 • Na actividade gardaranse en todo momento as medidas preventivas indicadas. Os responsables establecerán baixo a súa responsabilidade os horarios necesarios para garantir que os deportistas garden as distancias previstas.
 • Antes da reapertura, haberá que facer unha limpeza e desinfección xeral a fondo de todas as estancias e o mobiliario das instalacións deportivas.
 • Tamén haberá que realizar limpeza e desinfección máis a miúdo, mínimo dúas veces ao día, especialmente das superficies de contacto manual como picaportes, pomos, varandas, bancos, cadeiras, percheiros e baños, entre outros.
 • Deberase facer un control estrito do acceso ás instalacións, restrinxido ás persoas debidamente autorizadas, para poder controlar o aforo que se determine
 • En todo o centro haberá información clara e concisa de pautas de aseo e normas de comportamento, mediante cartelería e sinalectica de recursos, para minimizar o risco de contaxio, distribuídas por zonas de práctica deportiva, entrada, aseos e principais zonas de paso
 • Adestramento básico en ligas non profesionais federadas. Adestramento total en ligas profesionais.

XIMNASIO

 • Permítese o uso deste tipo de centros de maneira individual, con cita previa, por quendas e sen contacto físico.
 • 30 % do aforo máximo.

PISTA PÁDEL

 • Apertura na fase 2.
 • En todo caso, seguiranse as medidas de prevención e protección establecidas polas autoridades sanitarias.

IGREXAS

 • Limitación ao 50 % do aforo

CEMITERIOS VELATORIOS CEREMÓNIAS FÚNEBRES ENTERRAMENTOS

 • Autorízanse os velorios en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas, cun límite máximo de 25 persoas en espazos ao aire libre e 15 persoas en espazos pechados.
 • A participación na comitiva para o enterramento da persoa falecida restrínxese a un máximo de 25 persoas, entre familiares e achegados, ademais de, no seu caso, do ministro de culto ou persoa asimilada da confesión respectiva para a práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto.
 • En todo caso, deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias para a prevención do COVID-19, relativas ao mantemento dunha distancia mínima de seguridade de dous metros, hixiene de mans e mascarilla.

HOSTALERÍA RESTAURANTES CAFETERÍAS

 • Terrazas: Limitarase ao 50% das mesas permitidas en anos anteriores en base á licenza municipal asegurando distancias.
 • Autorízase ter maior número de mesas e permítese máis espazo dispoñible, respectando as distancias en proporción mesas/superficie do 50% e cun incremento proporcional de espazo peonil no mesmo tramo da vía pública.
 • Respectaranse en todo caso as entradas, portais e tránsito dos peóns.
 • En ningún caso estará permitido invadir ou obstaculizar a entrada de vivendas particulares.
 • Para locais, consumo no interior con servizo en mesa con garantía de separación entre clientes en mesa e entre mesas.
 • Limitación no interior: Máximo 40 % de aforo. Só consumo sentados ou para levar.
 • Non haberá servizo de barra

COMERCIO MINORISTA E ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS

 • Autorizase a apertura xeneralizada dos locais e establecementos comerciais do concello con aforo limitado ao 40 %.
 • Garantirase unha distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cando esto non sexa posible, permitirase unicamente a permanencia de un cliente.
 • Establecerase un horario de atención preferente para persoas maiores de 65 anos.

SEGUNDO: 

Será obrigatorio o uso de cubrebocas, para as persoas de 6 anos en diante, nos espazos seguintes:

 • Vía pública
 • Espazos ao aire libre e calquera espazo pechado de uso público ou que estea aberto ao público,sempre que non sexa posible manter unha distancia de segurieade interpersoal de, polo menos, dous metros.

A dita obriga non será esixible nos seguintes supostos:

A) Persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso do cubrebocas.
B) Persoas para as que o uso de cubrebocas resulte contraindicado por motivos de saúde debidamente xustificados, ou que pola súa situación de discapacidade ou dependencia presente alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
C) Desenvolvemento de actividades nas que, pola propia natureza das mesmas, resulte incompatible o uso do cubrebocas.
D) Causas de forza maior ou situación de necesidade.

TERCEIRO: 

O Servizo de recollida de voluminosos, por parte do Concello, realizarase unha vez cada 15 días.

 • O Punto Limpo, reabrirá para que os veciños poidan levar directamente material. O horario do mesmo será o seguinte:
 • Sábado: 10,00 a 13,00 e 16,00 a 19,00

CUARTO:

A presente resolución da Alcaldía terá vixencia durante o periodo no que a Fase 2 da Desescalada teña efectos no Concello de Forcarei.

QUINTO: 

Dar traslado da presente resolución á Comisión de Seguimento do Covid-19 no Concello de Forcarei e aos Grupos Políticos integrantes da Corporación Municipal do Concello, así como darlle publicidade a través da sede electrónica e na páxina web municipal.


 Resolución de Alcaldía CompletaUSO DE INSTALACIÓNS DURANTE A FASE I DA DESESCALADA DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID 19

USO DE INSTALACIÓNS DURANTE A FASE I DA DESESCALADA DA CRISE SANITARIA PROVOCADA POLO COVID 19


Considerando o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA e a normativa complementaria ao mesmo, publicada no BOE ata o día da data.

Esta Alcaldía, en virtude das competencias que lle outorga a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local

RESOLVE:

PRIMEIRO: Establecer as seguintes condicións de obrigado cumprimento, nas instalacións e actividades que se fan constar, durante a FASE 1 da desescalada da crise sanitaria provocada polo COVID 19

CASA DO CONCELLO
 • Apertura con atención ao público con cita previa, de 9,00 a 14,00 horas
 • Solicitude de cita previa no teléfono 986755036
 • Os servizos que prestarán atención ao público son Rexistro, Oficiñas Xerais, Urbanismo e Arquitectura, Servizos Sociais e Alcaldía
 • Tódolos servizos activos na sede electrónica: https://forcarei.sedelectronica.gal
 • Notaría atención ao público con cita previa no teléfono 986755667

VENDA DE POLBO NA VÍA PÚBLICA
 • Poderán reiniciar a súa actividade ao aire libre/venda non sedentaria na vía pública, con condicións de distanciamento entre postos, e delimitación do mercado ambulante para correcto control do aforo polas forzas de seguridade.
 • Limitación inicial ao 25% dos postos habituais ou aumento de superficie para asegurar o mantemento de distancia de seguridade entre os postos e os viandantes.
FEIRAS
 • Poderán reiniciar a súa actividade os mercados ao aire libre/venda non sedentaria na vía pública, con condicións de distanciamento entre postos, e delimitación do mercado ambulante para correcto control do aforo polas forzas de seguridade.
 •  Limitación inicial ao 25% dos postos habituais ou aumento de superficie para asegurar o mantemento de distancia de seguridade entre os postos e os viandantes.

BIBLIOTECA
 • Préstamo e lectura con limitación de aforoao a 1/3

CENTRO SOCIAL
 • PECHADO NA FASE 1

AUDITORIO
 • PECHADO NA FASE 1

CIRCUITO CAFETERIA
 • Apertura de terraza con medidas de distanciamento e hixiene: limitarase ao 50% das mesas permitidas en anos anteriores en base á licenza municipal asegurando distancias.
 • Permítese ter maior número de mesas por autorizar o aumento do espazo dispoñible, respectando a proporción mesas/superficie do 50%.
 • Antes da reapertura, haberá que facer unha limpeza e desinfección xeral a fondo de todas as estancias e o mobiliario das instalacións.

CIRCUITO DEPORTE PROFESIONAL FEDERADO

 • Apertura con medidas de hixiene e protección reforzadas e, se é posible, quendas. A instalación estará provista de material de desinfección.
 • Na actividade gardaranse en todo momento as medidas preventivas indicadas. Os responsables establecerán baixo a súa responsabilidade os horarios necesarios para garantir que os deportistas garden as distancias previstas.
 • Antes da reapertura, haberá que facer unha limpeza e desinfección xeral a fondo de todas as estancias e o mobiliario das instalacións deportivas.
 • Tamén haberá que realizar limpeza e desinfección máis a miúdo, mínimo dúas veces ao día, especialmente das superficies de contacto manual como picaportes, pomos, varandas, bancos, cadeiras, percheros e baños, entre outros.
 • Deberase facer un control estrito do acceso ás instalacións, restrinxido ás persoas debidamente autorizadas, para poder controlar o aforo que se determine
 • En todo o centro haberá información clara e concisa de pautas de aseo e normas de comportamento, mediante cartelería e señalética de recursos, para minimizar o risco de contaxio, distribuídas por zonas de práctica deportiva, entrada, aseos e principais zonas de paso
XIMNASIO
 • Ximnasio en espazo pechado
 • SÓ ACTIVIDADE INDIVIDUAL QUE NON IMPLIQUE CONTACTO FÍSICO NIN USO DE VESTIARIOS
 • SEMPRE CON CITA PREVIA
PISTA PÁDEL
 • PECHADO NA FASE 1
PAVILLÓNS
 • PECHADO NA FASE 1
IGREXAS
 • Limitación de 1/3 do aforo
CEMITERIOS VELATORIOS CEREMÓNIAS FÚNEBRES ENTERRAMENTOS
 • Apertura do cemiterio municipal respectando sempre as medidas de distancia de seguridade interpersoal, tal como está previsto no plan de desconfinamiento presentado polo Goberno central.
 • Autorízanse os velorios en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas, cun límite máximo de quince persoas en espazos ao aire libre e dez persoas en espazos pechados.
 • A participación na comitiva para o enterramento da persoa falecida restrínxese a un máximo de quince persoas, entre familiares e achegados, ademais de, no seu caso, do ministro de culto ou persoa asimilada da confesión respectiva para a práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto.
 • En todo caso, deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas  polas  autoridades  sanitarias  para  a  prevención  do  COVID-19, relativas ao mantemento dunha distancia mínima de seguridade de dous metros, hixiene de mans e mascarilla.
COLEXIOS INSTITUTO
 • Os centros educativos abrirán para a súa desinfección, acondicionamento e o traballo administrativo e preparatorio dos docentes e persoal auxiliar
CASA DA XUVENTUDE
 • PECHADO NA FASE 1
CASAS ESCOLAS
 • PECHADO NA FASE 1
CAMPO DE FÚTBOL
 • PECHADO NA FASE 1
TERRAZAS
 • Autorízase a apertura de terrazas:
  • Limitarase ao 50% das mesas permitidas en anos anteriores en base á licenza municipal asegurando distancias.
  • Autorízase ter maior número de mesas e permítese máis espazo dispoñible, respectando as distancias en proporción mesas/superficie do 50% e cun incremento proporcional de espazo peonil no mesmo tramo da vía pública.
  • Respetaránse en todo caso as entradas, portais e tránsito dos peóns.
  • En ningún caso estará permitido invadir ou obstaculizar a entrada de vivendas particulares.

COMERCIO MINORISTA E ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS
 • Autorizase a apertura xeralizada dos locais e establecimentos comerciais do concello con aforo limitado ao 30 %.
 • Garantizarase unha distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cando esto non sexa posible, permitirase únicamente a permanencia de un cliente.
 • Establecerase un horario de atención preferente para persoas maiores de 65 anos.

SEGUNDO: Decretar as seguintes MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DO TRABALLO NO CONCELLO, durante a FASE 1 da desescalada da crise sanitaria provocada polo COVID 19:

Atención cidadá:

 1. Fomentarase a atención á cidadanía por medios telemáticos ou telefónicos sen prexuízo daquelas oficinas de servizos de carácter esencial.
 2. Procedementos, tales como convocatorias de subvencións, considerados indispensables para a protección do interese xeral, os prazos de presentación de solicitudes, emendas ou presentación de xustificacións volverán estar abertos, polo que se habilitará a atención presencial nas oficinas de rexistro e atención á cidadanía.
 3.   Organizarase a atención presencial por citas, na medida do posible, por internet ou por teléfono e fixar un horario para dita asistencia. As citas deben asignarse coa frecuencia precisa para que non haxa aglomeracións nos accesos ou na oficina. A asistencia realizarase de xeito individual.
 4. Colocaranse carteis visibles coas indicacións de seguridade e, de forma específica, indicacións da distancia mínima de seguridade de 2 metros que se deberá manter cos demais usuarios e co persoal de atención ao público e que o tempo de permanencia dos usuarios no interior da oficina non pode superar os 15 minutos.
Equipos de traballo:
 1. Ata unha restitución da actividade normal, adoptaranse medidas de flexibilización horaria e quendas na medida do posible.
 2. Organizarase o traballo de xeito que se evite ou reduza o contacto entre persoas, respectando en calquera caso a distancia de seguridade. Priorizar a comunicación por teléfono e/ou correo electrónico fronte á presenza entre departamentos.
 3. Estableceranse as seguintes medidas de protección colectiva:
  • Limitarase o uso do ascensor e fomentarase o tránsito polas escaleiras
  • Facilitarase o lavado de mans coa a dispoñibilidade de produtos que permitan unha adecuada hixiene tanto aos empregados públicos coma aos usuarios das oficinas.
  • Garantirase unha distancia mínima de 2 metros entre persoas ou separaranse mediante elementos de protección colectiva (paneis) tanto nos accesos como nos espazos de traballo e atención ao público
  • Intensificarase a limpeza e desinfección das zonas comúns e postos de traballo, especialmente onde se toca con máis frecuencia (pasamáns, ascensor, aseos, pomos das portas ...).
 4. Fomentaranse as medidas de protección individual seguintes:
  • Extremaranse as medidas de hixiene respiratoria e evitarase tocar os ollos, o nariz ou a boca.
  • Facilitarase unha adecuada e frecuente hixiene de mans con auga e xabón antiséptico ou solución hidroalcohólica.
  • Gardarase, en todo momento, a distancia de seguridade co demais persoal
  • Evitarase compartir instrumentos de traballo (ordenador, rato, mesa, teléfono e material de oficina); de non ser posible, desinfectaranse antes de ser empregados por outra persoa.

No suposto de que algún/ha empregado/a público presente síntomas da enfermidade:

* Se os síntomas aparecen no seu domicilio, contactará co 900 400 116, non acudirá ao centro de traballo e comunicará ao seu responsable as pautas que lle marcasen as autoridades sanitarias. A súa ausencia considerarase xustificada.

* Se os síntomas aparecen no posto de traballo, informará inmediatamente ao seu superior e trasladarase a un espazo pechado (preferiblemente un despacho pechado con ventá). Porase en contacto co 900 400 116 para adoptar as medidas que indiquen as autoridades sanitarias. Os responsables de persoal das unidades afectadas ditarán as instrucións necesarias (ventilar ben as zonas onde estivo a persoa con síntomas, e limparanse cunha solución de hipoclorito sódico ou lixivia con auga).

Respecto ao resto de empregados/as que compartían espazo de traballo coa persoa que presentaba síntomas de enfermidade, adoptaranse as medidas preventivas que fixe o órgano competente da Consellería de Sanidade.

TERCEIRO: A presente resolución da Alcaldía terá vixencia no momento no que se decrete polo Goberno do Estado a Fase 1, e esta teña efectos no Concello de Forcarei.

CUARTO: Dar traslado da presente resolución á Comisión de Seguimento do Covid-19 no Concello de Forcarei e aos Grupos Políticos integrantes da Corporación Municipal do Concello, así como darlle publicidade a través da sede electrónica e na páxina web municipal.


Resolución Completa
SERVIZOS ESENCIAIS E NOVAS MEDIDAS DO CONCELLO DE FORCAREI PARA FACER FRONTE Ó COVID_19

SERVIZOS ESENCIAIS E NOVAS MEDIDAS DO CONCELLO DE FORCAREI PARA FACER FRONTE Ó COVID_19


Considerando o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA e os complementarios ao mesmo, publicados no BOE nos días posteriores, e en particular o RD 10/20, de 29 de marzo.

 

 Esta Alcaldía, en virtude das competencias que lle outorga a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local

 

 RESOLVE:

 

 PRIMEIRO: MEDIDAS REFERIDAS AO SECTOR DA HOSTALARÍA, COMERCIO E INDUSTRIA:

 

a) Proceder ao estudo de medidas de compensación para aplicar á TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA, proporcional ao periodo de peche obrigatorio derivado do Estado de Alarma, para o sector da Hostalería.

b) Proceder ao estudo de medidas de compensación para aplicar á taxa de recollida de lixo, proporcional ao periodo de peche obrigatorio derivado do Estado de Alarma, para os sectores de Hostalería, Comercio e Industria.

c) Elaborar un Plan Especial de Reactivación dos Sectores Económicos, unha vez que remate o Estado de Alarma.

 

SEGUNDO: MEDIDAS ENCAMIÑADAS Á PREVISIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO:

 

a) Asistencia social integral ás víctimas de violencia de xénero.

b) Garantir o funcionamento dos servizos de asistencia e protección integral ás víctimas de violencia de xénero.

 


TERCEIRO: MEDIDAS DE USO DO CEMITERIO MUNICIPAL:

 

a) O cemiterio municipal de Forcarei permanecerá pechado ao púbico durante o período de tempo que estea en vigor o Estado de Alarma.

b) A asistencia aos enterros que sexa necesario realizar estará restrinxida a tres familiares, ou achegados. En todo caso, deberáse respetar en todo momento a distancia de seguridade.

CUARTO: SUSPENSIÓN DE FEIRAS EN TODO O TERMO MUNICIPAL:

a) Tódalas feiras e mercados ao aire libre quedan suspendidas no Termo Municipal de Forcarei durante o período de tempo que estea en vigor o Estado de Alarma.

 

 QUINTO: SERVIZOS ESENCIAIS QUE PRESTA O CONCELLO DE FORCAREI DURANTE O ESTADO DE ALARMA E QUE A FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEMP) CONSIDERA QUE DEBEN SER PRESTADOS NECESARIAMENTE POLAS ENTIDADES LOCAIS:

 

a) Protección Civil

b) Recollida de Resíduos

c) Limpeza Viaria

d) Axuda a Domicilio (S.A.F.)

e) Teleasistencia

f) Protección contra a Violenza de Xénero

g) Augas e Redes de Abastecemento

h) Alumado Público

i) Limpeza de Edificios e Dependencias Municipais

j) Servizos Sociais (Atención á Cidadanía e Poboación Vulnerable)

k) Atención á Cidadanía Telefónica e Telemática l) Servizo de Informática

m) Servizo de Mantemento para a Atención de Urxencias en Viais e Espazos Públicos.

n) Secretaría

o) Intervención

p) Tesourería

q) Rexistro Xeral

r) Servizo de Obras

s) Servizos Funerarios e de Cemiterio

t) Responsables de Unidades Administrativas

 

 SEXTO: Dar traslado da presente resolución á Comisión de Seguimento do Covid-19 no Concello de Forcarei e aos Grupos Políticos integrantes da Corporación Municipal do Concello, así como darlle publicidade a través da sede electrónica e na páxina web municipal.


Resolución
 

Nº de resultados:
125
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +