Categoría: Anuncios

Taboleiro de Anuncios Municipal


No Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello de Forcarei pode consultar os edictos e anuncios, que por disposición legal ou reglamentaria deban publicarse no mesmo.
Taboleiro de Anuncios e Edictos do Concello

DataOrganismoAfectado
02/12/2015Xunta de Galicia. Servizo de Infraestructuras Agrarias. Reforzo de camiños.
Parcelaria Meavía-Quintillán
14/12/2015Xunta de Galicia. Servizo de Infraestructuras Agrarias. Acondicionamento de predios.
Parcelaria de Meavía-Quintillán
22/02/2016Concello de ForcareiCalendario do contribuínte 2016
08/06/2016Concello de Forcarei
Baixas de oficio no Padrón de HabitantesPLAN CONCELLOS 2022. LIÑA 3. EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2022 DA DEPTUACIÓN PROVINCIAL.


06/10/2022

O Concello de Forcarei con cargo á subvención do Plan Concellos 2022. Da Deputación Provincial. Liña 3 Emprego, contratou os
seguintes servizos:

-SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE.-, 5 traballadores desempregados:

 • 1 Condutor camión de lixo, durante 6 meses, xornada completa
 • 2 Condutores de tractor e operarios de servizos varios, durante 6 meses, xornada completa.
 • 1 Peón para recollida de lixo, durante 6 meses, xornada completa.
 • 1 Peón forestal, durante 6 meses, xornada completa.

- SERVIZO DE OBRAS PÚBLICAS.- 4 traballadores desempregados:

 • 1 Oficial 1ª albanel, durante 6 meses, xornada completa.
 • 1 Peón de obras públicas durante 6 meses, xornada completa.
 • 1 Peón de obras públicas durante 5 meses, xornada completa
 • 1 Peón de obras públicas durante 4 meses, xornada completa

- SERVIZOS ADMINISTRATIVOS.- 1 traballador desempregado:

 • 1 Técnico Superior en Administración e Finanzas, durante 6 meses, xornada completa.

Para a financiación destes servizos A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 125.629,26 .

PLAN CONCELLOS 2022. LIÑA 3Proxecto de mellora peonil (Fase I) en rúas da contorna do Parque Venezuela e Centro de Saúde en Soutelo de montes (Concello de Forcarei)


Descrición

a) Antecedentes e situación previa

O ámbito de actuación do presente proxecto son as rúas da contorna do parque de Venezuela e do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, no Concello de Forcarei. Trátase dunhas rúas con beirarrúas de baldosas de formigón e cunha calzada de pavimento asfáltico. O estado actual das beirarrúas é deficiente, está deteriorado, froito da execución de diferentes infraestructuras urbanas ó longo dos anos, o cal supón unha  incomodidade para os usuarios e a posibilidade de algún dano. O estado actual da calzada tampouco é axeitado ó seu uso en diferentes puntos.

b) Necesidades a satisfacer

Coas actuacións descritas no presente proxecto o que se pretende principalmente é a mellora cuantitativa e cualitativa da mobilidade peonil mediante o aumento da superficie dispoñible para o peón. Co aumento do longo de diferentes beirarrúas aumentase a superficie de preferencia peonil, favorecendo este tipo de mobilidade, en detrimento do longo da calzada.
Tamén se quere mellorar o firme da calzada e a sinalización horizontal, así como engadir elementos vexetais e mellorar as zonas verdes  existentes.
..........

Proxecto CompletoPLAN CONCELLOS 2021. LIÑA 3. EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2020 DA DEPTUACIÓN PROVINCIAL.PLAN CONCELLOS 2021. LIÑA 3. EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2020 DA DEPTUACIÓN PROVINCIAL.

O Concello de Forcarei con cargo a subvención do Plan Concellos 2021. Da Deputación Provincial. Liña 3 Emprego, contratou os seguintes servizos:

Servizo de Medio Ambiente: 5 traballadores desempregados, da seguinte forma:
-    1 condutor camión de lixo e operario de servizos varios, durante 8 meses e xornada completa.
-    2 condutores de tractor e operarios de servizos varios, durante 7 meses e xornada completa.
-    1 peón para recollida de lixo e operario de servizos varios, durante 8 meses e xornada completa.
-    1 peón forestal, durante 6 meses e xornada completa

Servizo de Obras Públicas: 4 traballadores desempregados, da seguinte forma:
-    1 oficial albanel, durane 6 meses e xornada completa.
-    1 peón de obras públicas, durante 7 meses e xornada completa.
-    1 peón de obras públicas, durante 4 meses e xornada completa.
-    1 peón de obras públicas, durante 4 meses e xornada completa

Para a financiación destes servizos A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 125.301,54 €.

Forcarei,
A AlcaldesaPLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES), Concello de FORCAREI

PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES), Concello de FORCAREI


Proxecto subvencionado ao abeiro das axudas destinadas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sustentable

Frear o Cambio Climático

Operación cofinanciada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)


Obxectivos

• Minimizar o consumo enerxético no municipio en xeral.

• Incrementar o nivel de implantación das enerxías renovables.


Se alguen quere facer algunha suxerencia pode dirixirse o email do concelloINSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL E TELEXESTIÓN DA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SOUTELO DE MONTES


08/07/2021

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL E TELEXESTIÓN DA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SOUTELO DE MONTES (investimento), con cargo a Liña 1 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (reinvestimento de baixa teórica).

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 14.399,02 €, para INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL E TELEXESTIÓN DA ESTACIÓN DE BOMBEO DE SOUTELO DE MONTES (investimento), con cargo a Liña 1 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (reinvestimento de baixa teórica).RESTAURACIÓN DO PETO DE ANIMAS DA INMACULADA CONCEPCIÓN.


A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 4.907,57 €, para RESTAURACIÓN DO PETO DE ANIMAS DA INMACULADA CONCEPCIÓN, con cargo a subvención para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural para o ano 2020.


Forcarei,
A AlcaldesaSUBMINISTRO DE CONTENEDORES, con cargo a Liña 1. INVESTIMENTOS do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).


A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 9.440,25 €, para SUBMINISTRO DE CONTENEDORES con cargo a Liña 1.INVESTIMENTOS do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).
EXP. 1505 2020. LISTA DE ADMITIDOS AS NO

EXP. 1505 2020. LISTA DE ADMITIDOS AS NO


22/12/2020

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

EXP. 1505/2020. LISTA DE ADMITIDOS/AS NO "CAMPAMENTO DE NADAL DO CONCELLO DE FORCAREI”.

Rematado o prazo para a presentación de solicitudes de admisión para o "CAMPAMENTO DE NADAL CONCELLO DE FORCAREI”, e á vista das solicitudes presentadas.

Visto que a competencia para a resolución do presente expediente está atribuída á Alcaldía

RESOLVO:

Primeiro.- ADMITIR NO "CAMPAMENTO DE NADAL DO CONCELLO DE FORCAREI”, AOS SEGUINTES SOLICITANTES:


Segundo.- Non hai solicitudes non admitidas.

Terceiro.- Facer pública a presente resolución, mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web e na sede electrónica do mesmo.PAGAMENTO DO INCREMENTO DO SERVIZO DE LIMPEZA-DESINFECCIÓN COMO CONSECUENCIA DO COVID-19.


A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 6.773,58 €, para o pagamento do incremento do servizo de limpeza-desinfección como consecuencia do Covid 19 (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).

Forcarei,

A Alcaldesa

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE NO DIA DA DATAPLAN CONCELLOS 2020. LIÑA 3. EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2020 DA DEPTUACIÓN PROVINCIAL

PLAN CONCELLOS 2020. LIÑA 3. EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2020 DA DEPTUACIÓN PROVINCIAL


O Concello de Forcarei con cargo a subvención do Plan Concellos 2020. Da Deputación Provincial. Liña 3 Emprego, contratou os seguintes servizos:

Servizo de Medio Ambiente: 5 traballadores desempregados, da seguinte forma:

 •  1 condutor camión de lixo e operario de servizos varios, durante 6 meses e xornada completa.
 •  2 condutores de tractor e operarios de servizos varios, durante 6 meses e xornada completa.
 •  1 peón para recollida de lixo e operario de servizos varios, durante 7 meses e 21 días e xornada completa.
 •  1 peón forestal, durante 7 meses e 7 días e xornada completa

Servizo de Obras Públicas: 4 traballadores desempregados, da seguinte forma:

 •  1 oficial albanel, durane 6 meses e xornada completa.
 •  1 peón de obras públicas, durante 7 meses e 3 días e xornada completa.
 •  1 peón de obras públicas, durante 4 meses e xornada completa.
 •  1 peón de obras públicas, durante 5 meses e xornada completa

Para a financiación destes servizos A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 114.944,85 €.

Forcarei,

A AlcaldesaFONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL. EUROPA INVISTE NO RURAL

FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL. EUROPA INVISTE NO RURAL


Ó Concello de Forcarei, de acordo coa Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, concedéuselle unha subvención por importe de 54.406,00 €, para realizar a obra "MELLORA DE CAMIÑOS EN QUINTILLAN”.
EXP. 518 2020. LISTA DE ADMITIDOS AS NO 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”

EXP. 518 2020. LISTA DE ADMITIDOS AS NO 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”


RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
EXP. 518/2020. LISTA DE ADMITIDOS/AS NO" 1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI” .Rematado o prazo para a presentación de solicitudes de admisión para o "1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”, e á vista das solicitudes presentadas.

Visto que a competencia para a resolución do presente expediente está atribuída á Alcaldía


RESOLVO:

 

Primeiro.- ADMITIR NO "1º CAMPAMENTO DE VERÁN CONCELLO DE FORCAREI”, AOS SEGUINTES SOLICITANTES:Segundo.-Non hai solicitudes non admitidas.

Terceiro.- Facer pública a presente resolución, mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do Concello, na páxina web e na sede electrónica do mesmo.PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).

PAGAMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA (GASTO CORRENTE NOVO), con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).


20/03/2020

A Deputación Provincial de Pontevedra concedeulle ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 39.519,97 €, para o pagamento de enerxía eléctrica (GASTO CORRENTE NOVO) con cargo a Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020).

AnuncioPLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DE FORCAREI

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE DE FORCAREI


24/02/2020

O Plan de Mobilidade Urbana Sostible (ou PMUS) ten como obxectivo primordial mellorar e fomentar formas de desprazamento máis sostibles, que favorezan a protección do medio ambiente, e que melloren o aproveitamento dos recursos, ademais de facer a vila accesible a todos de xeito seguro, eliminando as barreiras arquitectónicas e mellorando a relación entre o peón e coche, así como o acceso aos transportes públicos. En definitiva garantir unha mellora na calidade de vida dos cidadáns.

Xa dispoñible nas Oficinas do Concello.
 

Nº de resultados:
37
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +