Punto de Información Catastral-PIC


PIC.Punto de Información Catastral

A necesidade de dar resposta á crecente demanda de información catastral de quen non dispón dos medios informáticos e telemáticos apropiados, xustifica o establecemento dos Puntos de Información Catastral, que ofrecen ao cidadán todas as vantaxes da Oficina Virtual do Catastro sen máis condicionamento que a mera solicitude da prestación do servizo.

En efecto, o Punto de Información Catastral asumirá un papel de intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán, ao que poderá desde agora fornecer toda a información que sobre o mesmo exista na base de datos nacional do Catastro, da que se nutre a Oficina Virtual do Catastro. Esta base de datos presenta as vantaxes de que contén información non só literal ou alfanumérica senón tamén cartográfica, e de que, ademais, actualízase diariamente de acordo co resultado dos procesos de actualización catastral realizados en todas e cada unha das Xerencias e Subxerencias do Catastro, directamente ou coa colaboración das Corporacións locais, os fedatarios públicos e outras entidades.

Os servizos aos que se pode acceder desde calquera Punto de Información Catastral son os seguintes:

a) Servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.

b) Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativo aos bens inmobles da súa titularidade.

c) Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.

d) Calquera outros servizos de consulta e certificación que se implanten no futuro, nos termos da Resolución que se dite ao efecto.


Documentación requirida


Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade

No caso de que o solicitante actúe a través de representante, ademais:

Modelo de autorización do titular catastral

O presente documento debe acompañarse de:
  • Fotocopia do D.N.I. do autorizante e a súa validez limítase á devandita solicitude.
  • O autorizado debe acreditar a súa identidade.


Observacións

Os documentos xerados polo Punto de Información Catastral conterán a data da súa expedición e un código electrónico que permita a comprobación da súa integridade e autenticidade e gozarán de plena validez e eficacia, de conformidade co establecido polo artigo 96 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeneral Tributaria, e polo artigo 41 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario. Os documentos xerados polo Punto de Información Catastral conterán a data da súa expedición e un código electrónico que permita a comprobación da súa integridade e autenticidade e gozarán de plena validez e eficacia, de conformidade co establecido polo artigo 96 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeneral Tributaria, e polo artigo 41 do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

Oficinas

Punto de Informacion Catastral

Concello de Forcarei
Oficinas Xerais Horario: De 9:00 a 14:00 horas.


 

Nº de resultados:
1
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +