Categoría: Oferta Pública de Emprego

Oferta Pública de Emprego
BASES PARA A CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR

BASES PARA A CONVOCATORIA E SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN EDUCADOR A FAMILIAR


1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA

É obxecto das presentes bases establecer os criterios para a selección, no prazo establecido nesta convocatoria, dun/ha EDUCADOR/A FAMILIAR para o Concello de Forcarei (Pontevedra).

A contratación encóntrase motivada pola necesidade temporal, de cubrir de maneira rápida e áxil o posto de EDUCADOR /A FAMILIAR, necesario para o correcto desenvolvemento das distintas actividades sociais e educativas do Concello de Forcarei. Tratase en definitiva, de cubrir necesidades urxentes e inaprazables derivadas dun sector, unha función e unha categoría profesional que se considera prioritaria e que afecta ao funcionamento dos servizos públicos esenciais deste Concello, de acordo co previsto no artigo 19. 2º da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para 2018.

A motivación da convocatoria da selección estriba nas Bases Reguladoras do Plan de Cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2020, onde se inclúe o financiamento dos gastos polos conceptos de salarios e seguridade social do persoal que realice as tarefas propias do seu posto nos servizos sociais municipais básicos, con perfís profesionais diferentes e complementarios aos do profesional de referencia, segundo o artigo 37 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo que regula os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

As bases publicaranse no Taboleiro de Edictos e na Páxina web do Concello de Forcarei: www.forcarei.net así como na sede electrónica: https://forcarei.sedelectronica.gal/

2.- CARACTERISTICAS DO POSTO DOS ASPIRANTES

  A persoa seleccionada formalizará un contrato de traballo de obra ou servizo, a xornada completa de luns a venres. O posto convocado terá carácter de persoal laboral temporal cunha duración de cinco meses e medio.

O sistema de selección será concurso–oposición.

O período de proba do contrato establecese en quince días de conformidade co disposto no artigo 14 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores.

Transcorrido o período de proba sen que se producise o desestimento, o contrato terá plenos efectos, computándose o tempo dos servizos prestados na antigüidade do traballador/a.

As retribucións a percibir serán: 2.071,28 € brutos/ mes, incluídos os conceptos salariais e de Seguridade Social.

As funcións a realizar son as propias do posto.

Bases da convocatoria completas

Publicación no BOP
APROBACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DE PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS PARA O ANO 2020.

APROBACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DE PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS PARA O ANO 2020.


EXPEDIENTE:1256/2019
ASUNTO: BRIGADA PREVENCION E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Visto o convenio subscrito entre a Consellería do Medio Rural e Concello de Forcarei, asinado en data 27/06/2019 para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (FEADER)
no marco do PDR de Galicia 2014-2020 .
Visto a addenda ó dito convenio asinado en data 17/12/2019.
Vistas as bases de selección para a contratación laboral temporal de persoal (1 Xefe de Brigada e 4 peóns) para a brigada de prevención e defensa de incendios forestais no Concello de Forcarei, de data 08/06/2020.
Vistas as solicitudes para formar parte da brigada de prevención e defensa de incendios forestais para o ano 2020.

Á vista dos antecedentes expostos, esta Alcaldía, en base ás competencias establecidas pola lexislación vixente.


RESOLVE

Primeiro.- Admitir ó proceso selectivo para Xefe de Brigada e Peóns do servizo de prevención e defensa de incendios forestais a seguinte lista:

Resolución

Segundo.- Sinalar como día de realización do exame terórico e practico o xoves 18 de xuño ás 8:00 horas no Pavillón Polideportivo de Forcarei

No caso de non rematar todos os aspirantes, continuarase coas probas o venres 19 de xuño ás 8:30 horas.

Terceiro.- Publicar    a  presente  Resolución  no  Taboloiro  de  Anuncios,  sede  electronica forcarei.sedelectronica.gal e www.forcarei.netSELECCION CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS PARA VEHICULO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

SELECCION CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS PARA VEHICULO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS


EXPEDIENTE:1256/2019
ASUNTO: SELECCION CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS PARA VEHICULO PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

 
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
 

Visto o convenio subscrito entre a Consellería do Medio Rural e Concello de Forcarei, asinado en data 27/06/2019 para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento  Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020 .
Visto a addenda ó dito convenio asinado en data 17/12/2019.
Vistas as bases de selección para a contratación laboral temporal de 2 condutores-operarios de servizos para vehiculo motobomba, para a prevención e defensa de incendios forestais no Concello de Forcarei, de data 08/06/2020.
Vistas as solicitudes para os postos de condutor-operarios de servizos para prevención e defensa de incendios forestais para o ano 2020.

Á vista dos antecedentes expostos, esta Alcaldía, en base ás competencias establecidas pola lexislación vixente.

RESOLVE

Primeiro.- Admitir ó proceso selectivo de 2 condutores-operarios de servizos para vehiculo motobomba, para a prevención e defensa de incendios forestais, a seguinte lista:Segundo.- Sinalar como día de realización do exame terórico e practico o xoves 18 de xuño ás 8:00 horas no Pavillón Polideportivo de Forcarei

No caso de non rematar todos os aspirantes, continuarase coas probas o venres 19 de xuño ás 8:30 horas.

Terceiro.- Publicar a presente Resolución no Taboloiro de Anuncios, sede electronica forcarei.sedelectronica.gal e www.forcarei.netRESULTADO DA SELECCIÓN DE SOCORRISTAS 2020- PROBA ESCRITA

RESULTADO DA SELECCIÓN DE SOCORRISTAS 2020- PROBA ESCRITA


Reunido o Tribunal valorador das probas de selección da oferta 12-2020-3 729 de 3 SOCORRISTAS,para o Servizo de vixiante de instalacións Deportivas (Socorristas para Piscinas Municipais) en base á Orde de 20/12/2019 da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 publicada no DOG nº 18 do 28 de xaneiro de 2020.

Listado de aspirantes / puntuación:

Listado

A proba practica terá lugar o próximo xoves día 18, ás 13:00 horas na piscina municipal de ForcareiCONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1 CONDUCTOR- OPERARIO DE SERVIZOS) PARA VEHÍCULO MOTOBOMBA DO CONCELLO DE FORCAREI, POR VACANTE.


Duración: Desde o día da súa formalización ata o 30/09/2018.
Xornada: COMPLETA (incluídos fins de semana e festivos)
Cantidade Bruta a percibir: 1.490,15.-€

SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei nun prazo de DEZ DÍAS naturais a contar dede o día seguinte á publicación deste anuncio no FARO DE VIGO

BASES DA CONVOCATORIA: No Concello de Forcarei e na páxina web www.forcarei.net) e na sede electrónica (http://forcarei.sedelectronica.gal).

Forcarei, a 6 de agosto de 2018

O ALCALDE ACCIDENTAL.
Asdo: Vicente Búa Martínez.Plan Concellos 2018. LINA 3. EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2018 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.


20/04/2018

O Concello de Forcarei, con cargo a subvenci6n do Plan Concellos 2018 da Excma. Deputaci6n Provincial. Lina 3 emprego, contratou os seguintes servizos:

Servizo de medio ambiente.- 4 traballadores desempregados, da seguinte forma:

 • 3 peóns forestais, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses, xornada completa

Servizo de obras publicas.- 5 traballadores desempregados da seguinte forma:

 • 2 operarios de servizos (peóns obras publicas), durante 7 meses, xornada completa
 • 2 oficial de obras publicas, Albaneis, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses, xornada completa

Para o financiamento destes servizos a Deputación Provincial concedeu ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 80.454,88 €.

Anuncio CompletoBases para a selección e posterior contratación laboral temporal de 3 socorristas afectos ó servizo de salvamento nas piscinas municipais do Concello para o ano 2017


PRIMEIRA. OBXECTO, RÉXIME DE CONTRATACIÓN E SISTEMA DE SELECCIÓN.

O obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación de 3 socorristas que estarán destinados ao servizo de salvamento nas  piscinas municipais, durante a tempada de verán do ano 2017.

A contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público, cunha duración de dous meses e catro días (ampliable a tres, no caso de concederse á subvención solicitada á Xunta de Galicia, con base no Plan de fomento de Emprego e mellara da empregabilidade de 2017, aprobado poi a Orde de 2 de maio de 2017, publicada no DOG nº87 de 8 de maio de 2017), en réxime de xornada completa, cun salario bruto mensual, parte proporcional das pagas extras incluída, de 1.144,17 euros.

Cos aspirantes que tendo superado o proceso, e pala nota final non acadasen praza, confeccionarase un listado para cubrir as baixas ou renuncias que se puideran producir entre o persoal que si resultase seleccionado, adxudicándose a contratación ao seguinte aspirante en puntuación.

O sistema de selección será o establecido na Orde de 2 de maio de 2017, publicada no DOG nº 87 de 8 de maio de 2017.

Bases de contratación completasAberto o prazo de inscripción para a contratación de persoal para a prevención e defensa contra incendios forestais 2017

Aberto o prazo de inscripción para a contratación de persoal para a prevención e defensa contra incendios forestais 2017


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (2 CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHÍCULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE FORCAREI.

DURACIÓN: 3 MESES (senda as datas previstas de inicio o 01 de xullo de 2017, e de finalización entre o 30 de setembro de 2017). XORNADA: COMPLETA (incluído fin semana e festivos)
CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR: 1.490,15.- €.


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1 ENCARGADO E 4 PEÓNS) PARA A BRIGADA DE VIXIANCIA, PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

DURACIÓN: 3 MESES (sendo as datas previstas de inicio o 01 de xullo de 201 7, e de finalización o 30 de setembro de 201 7)
XORNADA: COMPLETA (incluído fin semana e festivos)
CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR:
 • PEONS: 1.383, 15.- €
 • XEFE BRIGADA: 1.707,74.- €


SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei no prazo de DEZ días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación dleste anuncio no periódico FARO DE VIGO.

Ver anuncios e bases de contratación e OFERTA PÚBLICA DE EMPREGOContratación laboral temporal de persoal (1 encargado e 4 peóns) para a brigada de vixiancia, prevención e defensa de incendios forestais no Concello de Forcarei


BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1ENCARGADO E 4 PEÓNS) PARA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENCIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

Primeira.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

É obxecto da presente convocatoria e bases regular o procedemento para seleccionar, con carácter urxente, a un (1) Xefe de brigada e catro (4) peóns para a prevención e defensa contra incendios forestais, en réxime de contratación laboral temporal a xornada completa, durante un período de 3 meses, ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Forcarei para a prevención e defensa contra incendios foresta is durante a campaña 2017.

Os traballadores contratados prestarán os seus servizos no termo municipal do Concello de Forcarei, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable....

Anuncio
Bases de contraración completas

12/06/2017
Lista de Admitidos e Excluídos do proceso de selección
20/06/2017
Valoracións do proceso de selecciónContratación laboral temporal de persoal (2 condutores-operarios de servizos) para vehículo motobomba no Concello de Forcarei


BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (2 CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHICULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE FORCAREI

Primeira.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

É obxecto da presente convocatoria e bases regular o procedemento para seleccionar, con carácter urxente, a dous (2) Oficiais 1ª condutores de  camión motobomba, en réxime de contratación laboral temporal a xornada completa, durante un período de 3 meses, ao abeiro do Convenio de  colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Forcarei para a prevención e defensa contra incendios forestais  durante a campaña 2017.

Os traballadores contratados prestarán os seus servizos no termo municipal:= do Concello de Forcarei, sen prexuízo de que conforme á  normativa aplicable poidan participar nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da Consellería competente en materia forestal. .....

Anuncio
Bases de contratación completas

12/06/2017
Lista de Admitidos/Excluídos o proceso de selección
20/06/2017
Valoracións do proceso de selección
30/06/2017
Valoracións do proceso de selecciónConvocatoria contratación de persoal. Plan Concellos 2017

Convocatoria contratación de persoal. Plan Concellos 2017O Concello de Forcarei, con cargo a subvención do Plan Concellos 2017 da Excma. Deputación Provincial. Liña 3 emprego, vai a contratar as seguintes servizos:

Servizo de medio ambiente.- 4 traballadores

desempregados, da seguinte forma:

· 3 peóns forestais, durante 8 meses

·1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses

Servizo de obras públicas.- 5 traballadores

desempregados da seguinte forma:

·1 operario de servizos (peón obras públicas) para o karting, durante 8 meses,

·1 operario de servizos (peón obras públicas) para instalacións deportivas, durante 8meses

·1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses

·1 oficial de obras públicas, Albanel, durante 8 meses

·1 peón de obras publicas durante 6 meses

As persoas que esten interesadas deben estar inscritas na oficina de emprego de A Estrada antes do venres dia 31/03/2017 como desempregadas

Anuncio Completo

Bases de Contratacion

Resultados das Probas de SelecciónConvocatoria para a contratacion de 2 peóns e 3 oficiais lª, persoal laboral temporal


CONVOCATORIA PARA A CONTRATACION DE 2 PEÓNS E 3 OFICIAIS 1ª, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE XULLO DE 2016.

É obxecto das presentes bases a contratación de persoal laboral temporal que seguidamente se relaciona, ao abeiro da axuda concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en aplicación da orde do 14 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016 e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2016.

Nº postos e ocupación: 2 PEÓNS
Nº postos e ocupación: 3 OFICIAS 1ª

Servizo: SERVIZO DE MANTEMENTO VIAS PÚBLICAS.

Duración contratación: 6 meses.

A selección do traballador será mediante a presentación de Oferta de emprego no Servizo Público de Emprego e polo Sistema de concurso.


20/10/2016

24/04/2017Contratación laboral temporal de persoal (1 Encargado e 4 peóns) para a brigada de vixiancia, Prevención e defensa de incendios forestais 2016


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1 ENCARGADO E 4 PEÓNS) PARA A BRIGADA DE VIXIANCIA, PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

 • DURACIÓN: 3 MESES (sendo as datas previstas de incio entre o 01 e 31 de xulIo, e de finalización entre o 30/09 ó 31/10)
 • XORNADA: COMPLETA (incluido fin semana e festivos)
 • CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR:
  • PEONS: 1.370,83.- €
  • XEFE BRIGADA: 1.692,51.- €
 • SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei no prazo de CINCO días hábiles a contar dende o dia seguinte á publicación deste anuncio no periódico FARO DE VIGO.


01/07/2016

08/07/2016Contratación laboral temporal de persoal (2 condutores-operarios de servizos) para vehículomotobomba no Concello de Forcarei.


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (2 CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHÍCULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE FORCAREI.

 • DURACION: 3 MESES (sendo as datas previstas de incio entre o O1 e 31 de xullo, e de finalización entre o 30/09 ó 31/10)
 • XORNADA: COMPLETA (incluido fin semana e festivos)
 • CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR: 1.476,88.- €.
 • SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei no prazo de CINCO días hábiles a contar dende o dia seguinte á publicación deste anuncio no periódico FARO DE VIGO.01/07/2016
 

Nº de resultados:
22
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +