Calendario do contribuínte para o exercicio 2017

Calendario do contribuínte para o exercicio 2017


De conformidade co previsto no art,12 do Texto Refundido da Lei Reguladora das acendas Locais, en relación co artigo 62 da Lei Xeral Tributaria e os artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xul1o de 2005 (Real Decreto 939/2005) comunícaselles aos contribuíntes afectados o seguinte calendario:


Deberase ter en conta a data límite de ingreso para cada tributo no horario de caixa de cada entidade bancaria colaboradora (art,19,3 do Regulamento Xeral de Recadación). O Imposto deberá satisfacerse, consonte ca artigo 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, empregando os instrumentos de ingreso (recibos) que se enviarán aos domicilios dos contribuintes, a través das entidades bancarias seguintes:

 • ABANCA
 • BANCO SANTANDER
 • BANCO SABADELL GALLEGO
 • BANCO PASTOR


Os contribuintes que non recibiran nos seus domicilios os instrumentos de ingreso, poderán solicitalos ata a data de finalización do período voluntario de cada tributo nas Oficinas Xerais do Concello, no seguinte horario:

 • Luns de 8:00 ata 15 horas e de 16:30 a 19 horas
 • Martes, mércores, xoves e venres de 8:00 a 15:00 horas

Posto que a non recepción do recibo non exonera da abriga do pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento.
o presente anuncio que ten o carácter de notificación colectiva ao abeiro do previsto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

O vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción do recargo correspondente e demais conceptos esixibles, tal e como se fixa nos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria e 69 e seguintes do RD 939/2005 de 29 de xullo que aproba o Regulamento Xeral de Recadación.

Aconsellámoslle que, para a súa comodidade, domicilie o pagamento dos seus tributos en calquera entidade bancaria. Para elo bastará con que cubra o impreso de domiciliación que se lle facilitará nas Oficinas Xerais do Concello e na paxina web do mesmo. 

 

IMPOSTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM)

 

 • Data de comezo do período voluntario:……………... 3 de abril de 2017
 • Data de finalización do período voluntario:………… 2 de xuño de 2017
 • Data de cargo en conta dos recibos domiciliados:...… 2 de xuño de 2017

 

TASAS MUNICIPAIS (auga, lixo, sumidoiros, entrada carruaxes, beirado, cemiterio, ocupación beirarrúa, recoñecemento de vehículos)

 

 • Data de comezo do período voluntario:……………... 1 de xuño de 2017
 • Data de finalización do período voluntario:………... 31 de xullo de 2017
 • Data de cargo en conta dos recibos domiciliados:….. 31 de xullo de 2017

 

IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI Urbana e IBI Rústica)

 

 • Data de comezo do período voluntario:……………..... 1 de agosto de 2017
 • Data de finalización do período voluntario:………… 2 de outubro de 2017
 • Data de cargo en conta dos recibos domiciliados:…... 2 de outubro de 2017

 

IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

 

 • Data de comezo do período voluntario:…………….... 1 de setembro de 2017
 • Data de finalización do período voluntario:……….… 6 de novembro de 2017
 • Data de cargo en conta dos recibos domiciliados......... 6 de novembro de 2017

 


 

 


 
 

Nº de resultados:
1
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +