Categoría: Oferta Pública de Emprego

Oferta Pública de Emprego
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1 CONDUCTOR- OPERARIO DE SERVIZOS) PARA VEHÍCULO MOTOBOMBA DO CONCELLO DE FORCAREI, POR VACANTE.


Duración: Desde o día da súa formalización ata o 30/09/2018.
Xornada: COMPLETA (incluídos fins de semana e festivos)
Cantidade Bruta a percibir: 1.490,15.-€

SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei nun prazo de DEZ DÍAS naturais a contar dede o día seguinte á publicación deste anuncio no FARO DE VIGO

BASES DA CONVOCATORIA: No Concello de Forcarei e na páxina web www.forcarei.net) e na sede electrónica (http://forcarei.sedelectronica.gal).

Forcarei, a 6 de agosto de 2018

O ALCALDE ACCIDENTAL.
Asdo: Vicente Búa Martínez.Plan Concellos 2018. LINA 3. EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2018 DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL.


20/04/2018

O Concello de Forcarei, con cargo a subvenci6n do Plan Concellos 2018 da Excma. Deputaci6n Provincial. Lina 3 emprego, contratou os seguintes servizos:

Servizo de medio ambiente.- 4 traballadores desempregados, da seguinte forma:

 • 3 peóns forestais, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses, xornada completa

Servizo de obras publicas.- 5 traballadores desempregados da seguinte forma:

 • 2 operarios de servizos (peóns obras publicas), durante 7 meses, xornada completa
 • 2 oficial de obras publicas, Albaneis, durante 8 meses, xornada completa
 • 1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses, xornada completa

Para o financiamento destes servizos a Deputación Provincial concedeu ó Concello de Forcarei unha axuda por importe de 80.454,88 €.

Anuncio CompletoBases para a selección e posterior contratación laboral temporal de 3 socorristas afectos ó servizo de salvamento nas piscinas municipais do Concello para o ano 2017


PRIMEIRA. OBXECTO, RÉXIME DE CONTRATACIÓN E SISTEMA DE SELECCIÓN.

O obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación de 3 socorristas que estarán destinados ao servizo de salvamento nas  piscinas municipais, durante a tempada de verán do ano 2017.

A contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público, cunha duración de dous meses e catro días (ampliable a tres, no caso de concederse á subvención solicitada á Xunta de Galicia, con base no Plan de fomento de Emprego e mellara da empregabilidade de 2017, aprobado poi a Orde de 2 de maio de 2017, publicada no DOG nº87 de 8 de maio de 2017), en réxime de xornada completa, cun salario bruto mensual, parte proporcional das pagas extras incluída, de 1.144,17 euros.

Cos aspirantes que tendo superado o proceso, e pala nota final non acadasen praza, confeccionarase un listado para cubrir as baixas ou renuncias que se puideran producir entre o persoal que si resultase seleccionado, adxudicándose a contratación ao seguinte aspirante en puntuación.

O sistema de selección será o establecido na Orde de 2 de maio de 2017, publicada no DOG nº 87 de 8 de maio de 2017.

Bases de contratación completasAberto o prazo de inscripción para a contratación de persoal para a prevención e defensa contra incendios forestais 2017

Aberto o prazo de inscripción para a contratación de persoal para a prevención e defensa contra incendios forestais 2017


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (2 CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHÍCULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE FORCAREI.

DURACIÓN: 3 MESES (senda as datas previstas de inicio o 01 de xullo de 2017, e de finalización entre o 30 de setembro de 2017). XORNADA: COMPLETA (incluído fin semana e festivos)
CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR: 1.490,15.- €.


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1 ENCARGADO E 4 PEÓNS) PARA A BRIGADA DE VIXIANCIA, PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

DURACIÓN: 3 MESES (sendo as datas previstas de inicio o 01 de xullo de 201 7, e de finalización o 30 de setembro de 201 7)
XORNADA: COMPLETA (incluído fin semana e festivos)
CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR:
 • PEONS: 1.383, 15.- €
 • XEFE BRIGADA: 1.707,74.- €


SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei no prazo de DEZ días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación dleste anuncio no periódico FARO DE VIGO.

Ver anuncios e bases de contratación e OFERTA PÚBLICA DE EMPREGOContratación laboral temporal de persoal (1 encargado e 4 peóns) para a brigada de vixiancia, prevención e defensa de incendios forestais no Concello de Forcarei


BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1ENCARGADO E 4 PEÓNS) PARA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENCIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

Primeira.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

É obxecto da presente convocatoria e bases regular o procedemento para seleccionar, con carácter urxente, a un (1) Xefe de brigada e catro (4) peóns para a prevención e defensa contra incendios forestais, en réxime de contratación laboral temporal a xornada completa, durante un período de 3 meses, ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Forcarei para a prevención e defensa contra incendios foresta is durante a campaña 2017.

Os traballadores contratados prestarán os seus servizos no termo municipal do Concello de Forcarei, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable....

Anuncio
Bases de contraración completas

12/06/2017
Lista de Admitidos e Excluídos do proceso de selección
20/06/2017
Valoracións do proceso de selecciónContratación laboral temporal de persoal (2 condutores-operarios de servizos) para vehículo motobomba no Concello de Forcarei


BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (2 CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHICULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE FORCAREI

Primeira.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.

É obxecto da presente convocatoria e bases regular o procedemento para seleccionar, con carácter urxente, a dous (2) Oficiais 1ª condutores de  camión motobomba, en réxime de contratación laboral temporal a xornada completa, durante un período de 3 meses, ao abeiro do Convenio de  colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Forcarei para a prevención e defensa contra incendios forestais  durante a campaña 2017.

Os traballadores contratados prestarán os seus servizos no termo municipal:= do Concello de Forcarei, sen prexuízo de que conforme á  normativa aplicable poidan participar nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da Consellería competente en materia forestal. .....

Anuncio
Bases de contratación completas

12/06/2017
Lista de Admitidos/Excluídos o proceso de selección
20/06/2017
Valoracións do proceso de selección
30/06/2017
Valoracións do proceso de selecciónConvocatoria contratación de persoal. Plan Concellos 2017

Convocatoria contratación de persoal. Plan Concellos 2017O Concello de Forcarei, con cargo a subvención do Plan Concellos 2017 da Excma. Deputación Provincial. Liña 3 emprego, vai a contratar as seguintes servizos:

Servizo de medio ambiente.- 4 traballadores

desempregados, da seguinte forma:

· 3 peóns forestais, durante 8 meses

·1 peón para recollida de lixo, durante 8 meses

Servizo de obras públicas.- 5 traballadores

desempregados da seguinte forma:

·1 operario de servizos (peón obras públicas) para o karting, durante 8 meses,

·1 operario de servizos (peón obras públicas) para instalacións deportivas, durante 8meses

·1 condutor de camión e maquinaria, durante 6 meses

·1 oficial de obras públicas, Albanel, durante 8 meses

·1 peón de obras publicas durante 6 meses

As persoas que esten interesadas deben estar inscritas na oficina de emprego de A Estrada antes do venres dia 31/03/2017 como desempregadas

Anuncio Completo

Bases de Contratacion

Resultados das Probas de SelecciónConvocatoria para a contratacion de 2 peóns e 3 oficiais lª, persoal laboral temporal


CONVOCATORIA PARA A CONTRATACION DE 2 PEÓNS E 3 OFICIAIS 1ª, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, AO ABEIRO DA ORDE DO 14 DE XULLO DE 2016.

É obxecto das presentes bases a contratación de persoal laboral temporal que seguidamente se relaciona, ao abeiro da axuda concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria en aplicación da orde do 14 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2016 e se procede a súa convocatoria para o exercicio do ano 2016.

Nº postos e ocupación: 2 PEÓNS
Nº postos e ocupación: 3 OFICIAS 1ª

Servizo: SERVIZO DE MANTEMENTO VIAS PÚBLICAS.

Duración contratación: 6 meses.

A selección do traballador será mediante a presentación de Oferta de emprego no Servizo Público de Emprego e polo Sistema de concurso.


20/10/2016

24/04/2017Contratación laboral temporal de persoal (1 Encargado e 4 peóns) para a brigada de vixiancia, Prevención e defensa de incendios forestais 2016


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (1 ENCARGADO E 4 PEÓNS) PARA A BRIGADA DE VIXIANCIA, PREVENCIÓN E DEFENSA DE INCENDIOS FORESTAIS NO CONCELLO DE FORCAREI

 • DURACIÓN: 3 MESES (sendo as datas previstas de incio entre o 01 e 31 de xulIo, e de finalización entre o 30/09 ó 31/10)
 • XORNADA: COMPLETA (incluido fin semana e festivos)
 • CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR:
  • PEONS: 1.370,83.- €
  • XEFE BRIGADA: 1.692,51.- €
 • SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei no prazo de CINCO días hábiles a contar dende o dia seguinte á publicación deste anuncio no periódico FARO DE VIGO.


01/07/2016

08/07/2016Contratación laboral temporal de persoal (2 condutores-operarios de servizos) para vehículomotobomba no Concello de Forcarei.


CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL (2 CONDUTORES-OPERARIOS DE SERVIZOS) PARA VEHÍCULO MOTOBOMBA NO CONCELLO DE FORCAREI.

 • DURACION: 3 MESES (sendo as datas previstas de incio entre o O1 e 31 de xullo, e de finalización entre o 30/09 ó 31/10)
 • XORNADA: COMPLETA (incluido fin semana e festivos)
 • CANTIDADE BRUTA A PERCIBIR: 1.476,88.- €.
 • SOLICITUDES: Presentaranse no rexistro xeral do Concello de Forcarei no prazo de CINCO días hábiles a contar dende o dia seguinte á publicación deste anuncio no periódico FARO DE VIGO.01/07/2016Bases da convocatoria para a provisión interina dunha (1) praza de traballador-a social


1",_ OBXECTO DA CONVOCATORIA.-

A selección polo procedemento de concurso-oposición libre para cubrir en réxime de interinidade, segundo o establecido no artigo 10.1 c) da Lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público (en adiante EBEP) unha praza de Traballador/a social, integrada na Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos medios, réxime laboral.

o obxecto da interinidade é a cobertura da praza mentres dure a situación de baixa por incapacidade temporal.

As retribucións, serán as seguintes: soldo: 968,57 €, complemento salarial 1.062,27 €.


20/06/2016

23/06/2016

08/07/2016Bases para a selección e posterior contratación laboral de un conserxe para servizo de vixiancia de edificios públicos 2016


Bases para a selección e posterior contratación laboral de un conserxe para servizo de vixiancia de edificios públicos, para o concello de forcarei, con base no plan concellos 2016 (liña 4): Plan De Conservación E Funcinamento De Bens E Servizos Municipais Da Deputación Provincial De Pontevedra.

PRIMEIRA

OBXECTO

O Obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación, mediante concurso oposición, de 1 conserxe para scrvizo de vixiancia de edificios públicos.

RÉXIME DE CONTRATACIÓN

A Contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medias urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público. A efectos deste RD considérase prioritario esta contratación por afectar a un servizo esencial.

Duración: 9,5 meses

Xornada: 37,5 horas semanais.

Salario bruto mensual: 764,40 €, incluida parte proporcional das pagas extra.Bases para a selección e posterior contratación laboral de seis peóns forestais 2016


Bases para a selección e posterior contratación laboral de seis peóns forestais, para o concello de forcarei, con base no plan concellos 2016 (liña 4): Plan De Conservación E Funcinamento De Bens E Servizos Municipais Da Deputación Provincial De Pontevedra.

PRIMEIRA

OBXECTO

O Obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación, mediante concurso oposición, de 6 peóns forestais.

RÉXIME DE CONTRATACIÓN

A Contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medias urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público. A efectos deste RD considérase prioritario esta contratación por afectar a un servizo esencial.

Duración: 9,5 meses

Xornada: 37,5 horas semanais.

Salario bruto mensual: 764,40 €, incluída parte proporcional das pagas extra.Bases para a selección e posterior contratación laboral de dous albaneis 2016


Bases para a selección e posterior contratación laboral de dous albaneis, para o Concello de Forcarei, con base no plan concellos 2016 (liña 4): Plan De Conservación E Funcinamento De Bens E Servizos Municipais Da Deputación Provincial De Pontevedra.

PRIMEIRA

OBXECTO

O Obxecto das presentes bases é a selección e posterior contratación, mediante concurso oposición, de 2 albaneis.

RÉXIME DE CONTRATACIÓN

A Contratación será de carácter laboral e temporal, de acordo coas condicións establecidas no artigo 3 do Real Decreto Lei 2012011, de 30 de decembro, de medias urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público. A efectos deste RO considérase prioritario esta contratación por afectar a un servizo esencial

Duración: 9,5 meses

Xornada: 37,5 horas semanais.

Salario bruto mensual: 764,40 €, incluida parte proporcional das pagas extra
 

Nº de resultados:
18
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +