Categoría: Actualidade

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA TRIBUTARIA A CONSECUENCIA DO ESTADO DE ALARMA DERIVADO DO COVID 19

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA TRIBUTARIA A CONSECUENCIA DO ESTADO DE ALARMA DERIVADO DO COVID 19


Considerando o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA eos complementarios ao mesmo, publicados no BOE nos días posteriores.

Esta Alcaldía, en virtude das competencias que lle outorga a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, e do establecido no punto terceiro da resolución da Alcaldía de data 13 02 2020 , pola que se aproba o Calendario F iscal do Concello de Forcarei para o exercicio 2020 , e no apartado terceiro da resoluci ón da Alcaldía de data 16 03 2020, pola que se crea a Comisión Municipal de Seguimento do COVID 19.

RESOLVE:

PRIMEIRO

DEIXAR SEN EFE CTO, ATA NOVO AVISO, OS PERIODOS DE COBRO PREVISTOS NO CALENDARIO FISCAL DO CONCELLO DE FORCAREI PARA O EXERCICIO DE 2020 , aprobado por resolución da Alcaldía de data 13 02 2020, e en concreto o Padrón fiscal do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2020 IVTM 2020 )), para o que estaba previsto o periodo de cobro entre o 01/04/2020 e o 01/06/2020 sendo esta última a data de cargo nas entidades bancarias dos recibos domiciliados.

SEGUNDO

Dependendo da evolución das circunstancias, e doutras medidas que sexan adoptadas polas autoridades competentes, dictaranse novas Resolucións sobre o levantamento das medidas adoptadas na presente e fixaranse os novos períodos de cobro

TERCEIRO

A presente Resolución faráse pública mediante a publicación dun anuncio no BOPPO e a súa publicación íntegra no Taboleiro de Anuncios e na Sede Electronica do Concello de Forcarei.
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DO CONCELLO DE FORCAREI PARA FACER FRONTE Ó COVID_19

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DO CONCELLO DE FORCAREI PARA FACER FRONTE Ó COVID_19


Considerando o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA e os complementarios ao mesmo, publicados no BOE nos días posteriores.


Esta Alcaldía, en virtude das competencias que lle outorga a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local

RESOLVE:

PRIMEIRO: Tramitar, de xeito urxente, as AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA, para atender as demandas de necesidade urxente (ALIMENTOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DE PROTECCIÓN, entre outros), dirixidas a persoas empadroadas e con residencia efectiva no Termo Municipal de Forcarei, que carezan de ingresos suficientes. Daráselles prioridade ás axudas destinadas a cubrir as necesidades das familias con menores ao seu cargo que se atopen en situación de exclusión social ou en risco de estalo.

Estas axudas serán tramitadas polo departamento de servizos sociais do Concello (Servizos Sociais do Concello. Teléfono 986 75 51 49).

SEGUNDO: Tramitar, de xeito urxente, o SERVIZO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, a través dunha pulseira que comunica as persoas usuarias cunha central con só pulsar un botón, dirixido ás persoas maiores ou con diversidade funcional que viven soas ou ás persoas que estean acompañadas e teñan as súas facultades moi minguadas para valerse na vida cotiá. (Servizos Sociais do Concello. Teléfono 986 75 51 49).

TERCEIRO:Tramitar, de xeito urxente, o SERVIZO XANTAR NA CASA, de comida a domicilio, para facilitar e garantir unha alimentación equilibrada e de calidade, adaptada as necesidades das persoas maiores e/ou dependentes, dirixida as seguintes persoas (Servizos Sociais do Concello. Teléfono 986 75 51 49):

 • - Maiores de 60 anos que teñan limitada a súa capacidade de autonomía persoal, e sen rede de apoio que puidera suplir tal situación.
 • - Persoas dependentes, que carezan de apoio familiar, e requiren de axuda para a preparación de alimentos.
 • - Persoas maiores de 60 anos, en situación de exclusión social, técnicamente avaliado polos Servizos Sociais do Concello.

CUARTO: LEMBRAR o desenvolvemento do SERVIZO DE EMERXENCIA PARA ACERCAR A COMPRA DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESIDADE Á CASA, mentres se manteña o Estado de Alarma, dirixido a persoas maiores, que viven soas ou con dificultades, e non conten co Servizo de Axuda no Fogar, sempre respetando as medidas sanitarias decretadas, para así evitar que estas persoas, con problemas, salgan das súas casas, CHAMANDO AO TELÉFONO DE PROTECCIÓN CIVIL DE FORCAREI (606 401833)

QUINTO: Realizar LABORES DE DESINFECCIÓN nos despachos e instalacións da Casa do Concello e vehículos para atención socio sanitaria, así como os lugares vulnerables do Termo Municipal Residencias de Anciáns, Centros de Saúde, Farmacias, Supermercados, etc. etc.)), na medida das posiblidades municipais , todo esto en coordinación coas autoridades sanitarias.

SEXTO: Proceder a novas ADQUISICIÓNS DE MATERIAL DE PROTECCIÓN.

SÉTIMO: Proceder ao peche do Punto Limpo os venres e sábados , e establecer unha ampliación do servizo de Recollida de Resíduos Voluminosos funcionando un día por semana salvo que en función da demanda se precise ampliar a índa máis os días de recollida PARA CUBRIR O SERVIZO E GARANTIR QUE OS VECIÑOS NON SAIAN DAS SÚAS CASAS

OITAVO: Ante a solicitude da empresa adxudicataria, decretar a paralización do prazo de execución da obra "Reforzo do firme nas rúas Progreso e Regueira en Forcarei e mellora da capa de rodadura na estrada de Dúas Igrexas a Loureiro", en base ao establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463 2020, de 14 de marzo.

NOVENO: Autorizar , en base ao establecido no artigo 37.3 d) ET e o artigo 117 da Lei 2/2015 do 29 de abril do emprego público de Galicia para os traballadores e traballadoras municipais, un permiso retribuído polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público e persoal, naqueles casos nos que se cumpran as condicións establecidas e sexa solicitado , quedando a disposición da Alcaldía para que , en caso de urxencia fosen requeridos/as

DÉCIMO: Os servizos de Notaría, que se prestan nas instalacións da Casa do Concello de Forcarei, reduciranse ao horario de 9,00 a 14,00 horas, serán a porta pechada e respetando as medidas preventivas de seguridade establecidas , mantendo as distancias mínimas entre persoas e demáis medidas de hixiene estipuladas.

UNDÉCIMO: Dar traslado da presente resolución á Comisión de Seguimento do Covid 19 no Concello de Forcarei e aos Grupos Políticos integrantes da Corporación Municipal do Concello, así como darlle publicidade a través da sede electrónica e na páxina web municipal.

Resolución de Alcaldía.MEDIDAS DE CUMPRIMENTO XERAL DURANTE O ESTADO DE ALARMA DERIVADO DO COVID_19. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

MEDIDAS DE CUMPRIMENTO XERAL DURANTE O ESTADO DE ALARMA DERIVADO DO COVID_19. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA


O Concello de Forcarei, co obxecto de adoptar as medidas de saúde pública de carácter extraordinario que require a evolución do COVID_19 (Coronavirus), dentro do seu ámbito territorial e no marco das competencias que ten atribuídas pola lexislación vixente e, atendendo ás medidas xa comunicadas polo Goberno do Estado Considerando, igualmente o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID_19.


Esta Alcaldía, en virtude das competencias que lle outorga o artigo 21.1 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local

RESOLVE:

PRIMEIRO.

Recordar á veciñanza que NON PODEN SAÍR DA CASA , salvo causa de forza maior, coas excepcións previstas no antedito Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA , como adquisición de alimentos, productos farmacéuticos asistencia a centros sanitarios,
etc.
Recordar, tamén, que estando garantidos os subministros de alimentos, así como a apertura dos establecimentos comerciais para a súa venda , se deberá permanecer nos mesmos soamente polo tempo estrictamente necesario , acudindo somentes UN MEMBRO POR FAMILIA a realizar as compras
necesarias , e se deberán evitar aglomeracións, así como gardar as distancias de seguridade establecidas no RD 463/ 2020 , e en todo caso mantendo a calma en beneficio de todos.

SEGUNDO.

A asistencia a ceremonias no cemiterio municipal de Forcarei, estará condicionada á adopción de medidas para evitar aglomeracións de tal xeito que se garantice a distancia mínima de seguridade de un metro entre persoas.

TERCEIRO.

Establecer un servizo de abastecemento domiciliario de productos de primeira necesidade dirixido a personas maiores, que vivan solas e non conten con Servizo de Axuda no Fogar , sempre respetando as medidas sanitarias decretadas.

CUARTO.

Informar á veciñanza que, de acordo coa disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o Estado de Alarma, para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID_19, se suspenden términos e se interrompen os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos se reanudará no momento en que perda vixencia o Real Decreto que determina o Estado de Alarma ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

QUINTO.

Establecer que as comunicacións co Concello se deberán de realizar de forma telemática, a través da sede electrónica municipal ( https://forcarei.sedelectronica.gal ) ou por vía telefónica (Servizos Xerais: 986755036 / 986755432 Servizos Sociais 98675 5149

En caso de que non se dispuxese de medios telemáticos, e para aqueles supostos de urxencia, o Concello atenderá presencialmente PREVIA PETICIÓN DE CITA TELEFÓNICA, en horario de 9 a 14 horas.

SEXTO.

Os SERVIZOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS funcionarán con porta pechada de 9 a 14 horas, dun modo moi reducido, equivalente a uns servizos mínimos, estando activos os seguintes:

 • - Rexistro de entrada e SIR
 • - Padrón de Habitantes
 • - Servizos Sociais
 • - Secretaría
 • - Intervención
 • - Tesourería
OS DEMÁIS SERVIZOS MUNICIPAIS FUNCIONARÁN NO SEU HORARIO HABITUAL, ESTÁNDO ACTIVOS OS SEGUINTES:

 • - Obras, Servizos e Cemiterio Municipal
 • - Recollida de Residuos
 • - Emerxencias e Protección Civil (funcionando de xeito ordinario, podendo ser reforzados en caso de necesidade)
 • - Servizo de Axuda no Fogar
SÉTIMO.

Os Servizos Sociais Municipais, dado o seu carácter asistencial, quedarán suxeitos no desenvolvemento do seu traballo aos protocolos establecidos polas responsables dos mesmos, facilitando sempre que se poida o teletraballo ás empegadas públicas que presta servizo neste Departamento.

O SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR FUNCIONARÁ DE XEITO NORMAL , con especial atención no seu desenrolo debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos.

OITAVO.

O persoal municipal que non preste servizos dun modo presencial deberá estar disponible coa finalidade de prestar servizo ou reemplazar aos compañeiros/as cando fosen requeridos.

NOVENO

Quedan suspendidas as sesións periódicas ou ordinarias dos órganos colexiados municipais, a excepción da Comisión de Seguimento do COVID_19, ou calquera outra que fose preciso celebrar, que sería a porta pechada.

DÉCIMO.

Dar publicidade á presente resolución para xeral coñecemento da veciñanza.


O BOE publica hoxe o Real Decreto de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do coronavirus.

?? Podedes consúltalo aquí: https://www.boe.es/…/di…/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
Alerta Sanitaria-Resolucion de Alcaldía

Alerta Sanitaria-Resolucion de Alcaldía


O CONCELLO DE FORCAREI SUSPENDE DENDE MAÑÁ E ATA O 29 DE MARZO AS ACTIVIDADES CON PÚBLICO OU PARTICIPACIÓN VECIÑAL.

• Fronte á amenaza do coronavirus, o goberno local decidiu tamén pechar durante este tempo as instalacións municipais

• A casa consistorial estará aberta de 9.00 a 14.00 horas dende o próximo luns con servizos mínimos en Rexistro e Servizos Sociais. Facilitarase, na medida das posibilidades, o teletraballo para as/os funcionarias/os

O Concello de Forcarei decidiu hoxe suspender ata o vindeiro 29 de marzo todas as actividades municipais físicas ou de ocio que impliquen a asistencia de veciñas ou veciños ben como público ben como participantes activos, debido a alerta derivada da ameaza do coronavirus.

Durante este tempo permanecerán tamén pechadas todas as instalacións municipais, excepto a casa consistorial. Esta medida afecta aos pavillóns deportivos de Forcarei e Soutelo, biblioteca de Soutelo, Centro Social de Forcarei, Circuíto da Madalena, auditorio de Soutelo, Casa da Xuventude, pista de pádel, ximnasio, campo de fútbol de Forcarei e casas-escola.

Na medida das posibilidades, facilitarase o teletraballo para as/os funcionarias/os municipais. A partir do próximo luns, a casa consistorial estará aberta de 9.00 a 14.00 horas e haberá servizos mínimos en Rexistro e Servizos Sociais. Así mesmo, nestas dependencias municipais hai hidroxel antiséptico e luvas. O SAF e demais servizos do Concello manteranse coa súa actividade normal.

Respecto ás actividades, a alcaldesa Verónica Pichel deu orde de pospoñer a obra de teatro prevista para o vindeiro 19 de marzo, "Manola a tartaruga”, un espectáculo de Malasombra Producións dirixido ao público infantil que se ía representar no auditorio de Soutelo de Montes.

Tamén se apraza a segunda sesión do ciclo de Cine pola Igualdade. A decisión afecta en principio a emisión programada para o 20 de marzo no centro social de Forcarei.

Outras actividades suspendidas son as clases de xerontoximnasia, fisioximnasia, pilates, hipopresivos e ioga tibetano que se están a desenvolver por distintas parroquias do concello.

Paralelamente, a proba prevista para esta próxima fin de semana no Circuíto da Madalena foi igualmente aprazada por decisión conxunta de Federación Galega de Motociclismo, o motoclub VF Timing e o Concello de Forcarei.


 ResoluciónMODIFICACIÓN DO PERIODO DE COBRO DO PADRÓN DE AUGAS 2019 (2º SEMESTRE) A CONSECUENCIA DO ESTADO DE ALARMA DERIVADO DO COVID-19

MODIFICACIÓN DO PERIODO DE COBRO DO PADRÓN DE AUGAS 2019 (2º SEMESTRE) A CONSECUENCIA DO ESTADO DE ALARMA DERIVADO DO COVID-19


Considerando o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o ESTADO DE ALARMA e os complementarios ao mesmo, publicados no BOE nos días posteriores.

Esta Alcaldía, en virtude das competencias que lle outorga a Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, e do establecido no punto terceiro do acordo da XGL deste Concello en sesión de data 28/02/2019, pola que se aproba o Calendario Fiscal do Concello de Forcarei para o exercicio 2019, e no apartado terceiro da resolución da Alcaldía de data 16/03/2020, pola que se crea a Comisión Municipal de Seguimento do COVID-19.

RESOLVE:

PRIMEIRO: MODIFICAR O PERIODO DE FINALIZACIÓN DO PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO DO PADRÓN DE TAXAS MUNICIPAIS DE AUGA E SUMIDOIROS CORRESPONDENTE AO 2ª SEMESTRE DE 2019, aprobado pola XGL deste Concello en sesión de data 28/02/2019, actualmente en curso, AMPLIANDO O DITO PRAZO ATA O DÍA 1 DE XULLO DE 2020.

SEGUNDO: A presente Resolución faráse pública mediante a publicación dun anuncio no BOPPO e a súa publicación íntegra no Taboleiro de Anuncios e na Sede Electrónica do Concello de Forcarei.

ResoluciónO Concello Emprende Actividades Formativas De Sensibilización E Prevención Da Violencia De Xénero

O Concello Emprende Actividades Formativas De Sensibilización E Prevención Da Violencia De Xénero


O Concello de Forcarei está a levar a cabo diversas actividades formativas de sensibilización e prevención da violencia de xénero ao abeiro do Pacto de Estado e algunhas das mesmas financiadas polo Ministerio de Presidencia dentro das liñas de axuda de dito pacto.

Deste xeito, o Concello xa conta cun manual de linguaxe non sexista para persoal técnico, político e para a comunidade educativa.

Manual UNSPROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2019 IMSERSO

PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL 2019 IMSERSO


(BALNEARIOS TERMAIS)

SOLICITUDES NO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

PRAZOS DE SOLICITUDE:

 • · Ata o 11 de XANEIRO de 2019 para acudir nos meses de FEBREIRO ata AGOSTO.

Ata o 16 de Maio de 2019 poderanse facer solicitudes para este periodo, que pasarán a unha lista de agarda.

 • · Ata o 17 de MAIO de 2019 para os meses de SETEMBRO a DECEMBRO.

Ata o 31 de Outubro poderanse facer solicitudes para este periodo, que pasarán a unha lista de agarda.

CartelCurso de Conducción SEGURA Abril 2019

Curso de Conducción SEGURA Abril 2019


FORCAREI ORGANIZA UN CURSO GRATUÍTO DE CONDUCIÓN SEGURA PARA OS VECIÑOS NO CIRCUÍTO DA MADALENA

O Concello de Forcarei vén de organizar un curso de condución segura destinado aos veciños empadroados do municipio co que se pretende mellorar as súas técnicas e habilidades ao volante. Esta actividade será gratuíta e desenvolverase o sábado 13 de abril, en dobre quenda de mañá e tarde, no Circuito A Madalena.

HORARIO: de mañan (09:00 a 13:30) ou de tarde (15:30 a 20:00) a elexir no momento da inscripción.

INSCRIPCIÓN: oficinas xerais do CONCELLO DE FORCAREI, presencial ou por teléfono.

PRAZO: ata o mércores 10 de abril.

12 ALUMNOS EN CADA QUENDA.

REQUISITOS:

 • · Maior de idade
 • · Permiso de conducción en vigor clase b ou superior
 • · Prioridade, empadroados/as no CONCELLO DE FORCAREI.

CONTIDOS DO CURSO: TEÓRICOS E PRÁCTICOS

    • Posición da conducción
    • Manexo do volante
    • Trazadas e traxectorias
    • Uso do freo e acelerador
    • Dinámica de pesos
    • Adherencia do neumático
    • Dinámica do vehículo: subviraxe e sobreviraxe
    • Sistema de seguridade activa e pasiva equipados en vehiculos actuais.

IMPARTE: PTC, PERFECIONAMIENTO Y TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN

ORGANIZA: CONCELLO DE FORCAREI.

CartelNOVO Bono Social Térmico 2019

NOVO Bono Social Térmico 2019


BONO SOCIAL TÉRMICO


Segundo os informes sobre a última reforma do bono social, finalmente concedéronse os bonos térmicos sociais dedicados exclusivamente ao abastecemento de gas.

Independentemente do tipo de gas, butano, propano ou gas natural.

Sexa cal sexa o tipo de gas que empregue para quentarse, concederase este subsidio.

A axuda consiste en cheques cunha cantidade que varía dependendo do punto do país no que reside, se é máis quente ou máis frío.

Os especialistas en pobreza enerxética informan de que aínda hai moitos grupos vulnerables que teñen acceso ao chamado bono social e aínda non procesaron ningunha aplicación, normalmente principalmente por falta de atención.

A solicitude pódese procesar a través dos comerciantes de referencia, que son todas aquelas empresas de electricidade e gas que distribúen e comercializan en España.Bono Social Telefónico 2019

Bono Social Telefónico 2019


Bono Social Telefónico 2019


A remuneración que se aplica na factura telefónica outórgase pola empresa Movistar por ser propietaria das liñas telefónicas e así poder reducir
a cota da liña telefónica aos xubilados e pensionistas.

Esta axuda é un gran descoñecido xa que a maioría deles nin sequera saben que poden aproveitar esta redución na conta de teléfono.

A xestión realízase por fax, correo postal ou correo electrónico, e débese de acreditar a situación do solicitante como xubilado ou pensionista, sendo imprescindible ser o propietario da liña telefónica onde desexa aplicar tal redución.


Máis informaciónENTROIDO 2019

ENTROIDO 2019


O Concello de Forcarei vai celebrar este domingo, 3 de marzo, as súas festas de Entroido, unificadas para cativos e adultos co obxectivo de facilitar a loxística dos proxenitores e de impulsar unha xornada familiar de convivencia e lecer. Será a partires das 18.00 horas no Centro Social.

Como de cotío, haberá concursos de disfraces para adultos e cativos con premios para os mellores, mascotas infantís, animación musical, degustacións, agasallos e moitas sorpresas.

670€ en premios.

3 Premios para categoría de ADULTOS

4 Categorías de INFATÍS, con 4 premios por categoría.

CartelCHARLA INFORMATIVA PAC 2019

CHARLA INFORMATIVA PAC 2019


Charla informativa: Declaración de superficies

Novidades AXUDAS PAC_DR 2019.

O próximo Luns 10 de Marzo as 10:30h no Salón de Actos do Concello de Forcarei, teremos unha charla informativa para informar sobre as novidades das Axudas da PAC_DR do ano 2019


CartelPLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE

PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE


Desde o Concello estamos a analizar a mobilidade en Forcarei, como parte da implantación do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) que require unha metodoloxía de participación e quere contar coa opinión da veciñanza para poder desenrolalo.

¿EN QUE CONSISTE UN PLAN DE MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE?

O Plan de Mobilidade Urbana Sostible (ou PMUS) ten como obxectivo primordial mellorar e fomentar formas de desprazamento máis sostibles, que favorezan a protección do medio ambiente, e que melloren o aproveitamento dos recursos, ademais de facer a vila accesible a todos de xeito seguro, eliminando as barreiras arquitectónicas e mellorando a relación entre o peón e coche, así como o acceso aos transportes públicos. En definitiva garantir unha mellora na calidade de vida dos cidadáns.

¿EN QUE CONSISTE ESTA ENQUISA?

Esta enquisa apórtanos información sobre os desprazamentos cotiáns, as necesidades e preferencias dos veciños respecto á mobilidade no concello de Forcarei, axudándonos a redactar un plan máis realista e adaptado ás necesidades reais das persoas.

Acceder a EnquisaFeliz Nadal 2018

Feliz Nadal 2018


Nadal 2018-2019, actividades para a familia e os nen@s

XOVES 27 DE DECEMBRO
HINCHABLES, no Polideportivo de Forcarei.

XOVES 3 DE  XANEIRO
 HINCHABLES, no Polideportivo de Soutelo

VENRES 5 DE XANEIRO
CABALGATA DE REIS, con Chocolatada e Rosca
e a Actuación da Banda de Gaitas de Forcarei!!

ProgramaNovo Bono Social de electricidade

Novo Bono Social de electricidade


¿Que é o bono social?

O bono social de electricidade éun desconto na factura eléctricaparaconsumidores vulnerables e consumidores en risco de exclusión social.O desconto édo 25 % ou do 40 %, segundo o nivel de renda. Ademais, os seus beneficiarios contan cun período máis prolongado que o resto de consumidores para facer fronte ás facturas impagadas: catro meses desde a primeira notificación de falta de pagamento fronte ao prazo xeral de dous meses.

¿Quen poden solicitalo?

Osconsumidores vulnerables, osconsumidores vulnerables severose osconsumidores vulnerables severos en risco de exclusión.Deben ter contratada na súa vivenda habitual a tarifa eléctrica reguladacunha potencia menor ou igual a 10quilowatts.

¿Que supón concretamente esta axuda?

Para osconsumidores vulnerables, un25 % de descontona factura.

Para os vulnerables severos, un40 % de desconto.

Osconsumidores vulnerables severos en risco de exclusión socialque estean a ser atendidos polos servizos sociais dunha administración -autonómica ou local- que paguen polo menos o 50 % da facturanon terá que facer fronte á factura eléctrica. O resto da factura (o que non asume os servizos sociais) será pago polas empresas, obrigadas por normativa a asumir o financiamento do bono social. No caso de que estas persoas non poidan facer fronte ao pagamento de forma temporal,non se lles poderá interromper a subministración eléctrica.

Maís información

· Resumo das principais características e requesitos para ser beneficiario do novo bono social: http://www.minetad.gob.es/energia/bono-social/Paginas/bono-social.aspx

· Preguntas e vídeo explicativo:

https://tarifasgasluz.com/faq/bono-social-electrico

 

Nº de resultados:
125
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +